Aktualności

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

26 czerw­ca 2020 roku, w naszym Liceum mia­ło miej­sce pierw­sze zakoń­cze­nie roku szkol­ne­go, któ­re odby­ło się on-line. Pani Dyrek­tor WOLI Ewa Kac­przyk skie­ro­wa­ła do uczniów klas pierw­szych mię­dzy inny­mi nastę­pu­ją­ce sło­wa: „Zakoń­cze­nie roku szkol­ne­go 2019/2020 nie jest tra­dy­cyj­ne. Nie poprze­dzi go msza świę­ta, nie spo­tka­my się wszy­scy w sali, nie wpro­wa­dzi­my sztan­da­ru, nie odśpie­wa­my hym­nu tak jak jest to w tra­dy­cji każ­dej szko­ły. Pan­de­mia pokrzy­żo­wa­ła pla­ny wszyst­kim […]”

Termin egzaminu predyspozycji informatycznych

Termin egzaminu predyspozycji informatycznych

Egza­min pre­dys­po­zy­cji infor­ma­tycz­nych dla kan­dy­da­tów do Woj­sko­we­go Ogól­no­kształ­cą­ce­go Liceum Infor­ma­tycz­ne­go w War­sza­wie w roku szkol­nym 2020/2021 odbę­dzie się on-line 4 lip­ca  2020 r. o godzi­nie 10.00. O szcze­gó­łach doty­czą­cych egza­mi­nu będzie­my infor­mo­wać na bie­żą­co dro­gą mailo­wą.

Kandydaci na start!!!

Kandydaci na start!!!

Pró­ba spraw­no­ści fizycz­nej dla kan­dy­da­tów do Woj­sko­we­go Ogól­no­kształ­cą­ce­go Liceum Infor­ma­tycz­ne­go w War­sza­wie w roku szkol­nym 2020/2021 odby­ła się w dniach 23 – 25 czerw­ca 2020 r. Nasi kan­dy­da­ci przy­je­cha­li do nas z róż­nych rejo­nów Pol­ski. Nie­któ­rzy lek­ko zde­ner­wo­wa­ni, inni z uśmie­chem na twa­rzy. Wszyst­kim przy­świe­cał jeden cel „dać z sie­bie wszyst­ko” pod­czas pró­by spraw­no­ści fizycz­nej.

PILNE! Informacja dla rodziców kandydatów

PILNE! Informacja dla rodziców kandydatów

Infor­mu­je­my, że do rodzi­ców kan­dy­da­tów zosta­ną wysła­ne szcze­gó­ło­we infor­ma­cje dro­gą mailo­wą doty­czą­ce dnia i godzi­ny pró­by spraw­no­ści fizycz­nej oraz testu pre­dys­po­zy­cji infor­ma­tycz­nych.

Informacje dotyczące rekrutacji

Informacje dotyczące rekrutacji

Pró­ba spraw­no­ści fizycz­nej dla kan­dy­da­tów do Woj­sko­we­go Ogól­no­kształ­cą­ce­go Liceum Infor­ma­tycz­ne­go w War­sza­wie w roku szkol­nym 2020/2021 odbę­dzie się w dniach 23 – 29 czerw­ca 2020 r. Egza­min pre­dys­po­zy­cji infor­ma­tycz­nych dla kan­dy­da­tów do Woj­sko­we­go Ogól­no­kształ­cą­ce­go Liceum Infor­ma­tycz­ne­go w War­sza­wie w roku szkol­nym 2020/2021 odbę­dzie się w 4 lip­ca 2020 r.

#Hot16challenge – wyzwanie przyjęte!!!

#Hot16challenge – wyzwanie przyjęte!!!

Ucznio­wie Woj­sko­we­go Ogól­no­kształ­cą­ce­go Liceum Infor­ma­tycz­ne­go zosta­li nomi­no­wa­ni przez Pod­cho­rą­żych z Dusz­pa­ster­stwa Aka­de­mic­kie­go Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej w szczyt­nej akcji #hot16challenge.

Bezpieczna nauka i zabawa w sieci

Bezpieczna nauka i zabawa w sieci

Z oka­zji Dnia Dziec­ka nasi ucznio­wie na proś­bę Naro­do­we­go Cen­trum  Bez­pie­czeń­stwa Cyber­prze­strze­ni (NCBC) przy­go­to­wa­li wła­sny­mi siła­mi krót­ki film zawie­ra­ją­cy dobre rady doty­czą­ce bez­piecz­nej nauki i zaba­wy w sie­ci. Mło­dzież Woj­sko­we­go Ogól­no­kształ­cą­ce­go Liceum Infor­ma­tycz­ne­go (WOLI) kształ­ci się przy ści­słej współ­pra­cy z Wydzia­łem Cyber­ne­ty­ki WAT i Naro­do­wym Cen­trum  Bez­pie­czeń­stwa Cyber­prze­strze­ni (NCBC).

Szkoły zamknięte do końca roku szkolnego

Szkoły zamknięte do końca roku szkolnego

Zgod­nie z wytycz­ny­mi Mini­stra Edu­ka­cji Naro­do­wej, Głów­ne­go Inspek­to­ra Sani­tar­ne­go oraz Mini­stra Zdro­wia, zdal­ne naucza­nie we wszyst­kich pla­ców­kach oświa­to­wych zosta­ło prze­dłu­żo­ne do koń­ca roku szkol­ne­go 2019/2020.

Uczestnicy WOLI w wiosennej sesji Olimpusa

Uczestnicy WOLI w wiosennej sesji Olimpusa

Z wiel­ką przy­jem­no­ścią infor­mu­je­my, że w wio­sen­nej sesji Olim­pu­sa (mate­ma­ty­ka) wzię­ło udział czter­na­stu uczniów Woj­sko­we­go Ogól­no­kształ­cą­ce­go Liceum Infor­ma­tycz­ne­go w War­sza­wie. Wśród nich sze­ściu uzy­ska­ło tytuł lau­re­ata, nato­miast ośmiu pozo­sta­łych otrzy­ma­ło wyróż­nie­nia. W gru­pie lau­re­atów znaj­du­je się uczen­ni­ca nasze­go liceum, któ­ra jest zwy­cięż­czy­nią kon­kur­su, ponie­waż zaję­ła pierw­sze miej­sce w kra­ju.

Organizacja pracy w szkole od 1 czerwca 2020 r.

Organizacja pracy w szkole od 1 czerwca 2020 r.

Sza­now­ni Rodzi­ce i Ucznio­wie! Infor­mu­je­my, że umoż­li­wia­my kon­sul­ta­cje z nauczy­cie­la­mi na tere­nie szko­ły. Nauczy­cie­le będą obec­ni w szko­le w godzi­nach popo­łu­dnio­wych, po zakoń­cze­niu swo­ich zajęć zdal­nych po wcze­śniej­szym umó­wie­niu spo­tka­nia (przy­naj­mniej dzień wcze­śniej). Jed­no­cze­śnie przy­po­mi­na­my, że dys­po­nu­je­my bar­dzo dobry­mi środ­ka­mi komu­ni­ka­cji elek­tro­nicz­nej (e‑dziennik, usłu­ga wide­okon­fe­ren­cyj­na Google Meet i in.), za pomo­cą któ­rych nauczy­cie­le pra­cu­ją z ucznia­mi codzien­nie pod­czas kształ­ce­nia zdal­ne­go.

18 edycja Szkolnej Internetowej Gry Giełdowej (SIGG)

18 edycja Szkolnej Internetowej Gry Giełdowej (SIGG)

Zespół Woj­sko­we­go Ogól­no­kształ­cą­ce­go Liceum Infor­ma­tycz­ne­go w War­sza­wie o nazwie „Waciaki5″ pod opie­ką nauczy­cie­la fizy­ki Pana Pio­tra Pie­tu­chow­skie­go, zna­lazł się wśród dzie­się­ciu naj­lep­szych dru­żyn uczest­ni­czą­cych w pierw­szym eta­pie kon­kur­su w ramach 18 edy­cji Szkol­nej Inter­ne­to­wej Gry Gieł­do­wej (SIGG)