Aktualności

Z fizyką (i historią) za pan brat

Z fizyką (i historią) za pan brat

Podob­nie jak w ubie­głych latach rów­nież w tym roku kade­ci WOLI uczest­ni­czy­li w poka­zach z fizy­ki orga­ni­zo­wa­nych przez Insty­tut Fizy­ki UMCS w Lublinie.

I Przełajowy Bieg Cyberżołnierza

I Przełajowy Bieg Cyberżołnierza

29 czerw­ca w Zegrzu odbył się pierw­szy Prze­ła­jo­wy Bieg Cyber­żoł­nie­rza orga­ni­zo­wa­ny przez Dowódz­two Kom­po­nen­tu Wojsk Obro­ny Cyber­prze­strze­ni pod hasłem „Bieg po BEZPIECZEŃSTWO”.  Naszą szko­łę repre­zen­to­wa­ło 6 kadetów.

Zakończenie roku szkolnego

Zakończenie roku szkolnego

Kolej­ny rok szkol­ny prze­szedł do histo­rii. W auli Klu­bu WAT licz­nie zgro­ma­dze­ni kade­ci, rodzi­ce, nauczy­cie­le oraz goście nagra­dza­li bra­wa­mi uczniów, któ­rzy osią­gnę­li naj­lep­sze wyni­ki nauko­we i sportowe.

Ziemianie w tyglu historii

Ziemianie w tyglu historii

W murach naszej szko­ły poja­wił się nie­zwy­kły gość, Pani Maria Trza­skow­ska. Jest ona autor­ką książ­ki „Zie­mia­nie w tyglu histo­rii” i spo­tka­nie z nią było poświę­co­ne histo­rii war­szaw­skich i lwow­skich wie­lo­po­ko­le­nio­wych rodzin ziemiańskich.

Drużyna WOLI najlepsza w Warszawie!!!

Drużyna WOLI najlepsza w Warszawie!!!

W dniu 15 czerw­ca 2023 r. odby­ły się fina­ło­we roz­gryw­ki, w ramach LVI War­szaw­skiej Olim­pia­dy Mło­dzie­ży w pił­ce noż­nej chłop­ców w kate­go­rii Licealiada.

Co się robi podczas ramadanu?

Co się robi podczas ramadanu?

Na te i inne pyta­nia kade­ci z klas pierw­szych mogli otrzy­mać odpo­wie­dzi w trak­cie wizy­ty edu­ka­cyj­nej w Ośrod­ku Kul­tu­ry Muzuł­mań­skiej w Warszawie.

„Kapelani Katyńscy”

„Kapelani Katyńscy”

Kade­ci WOLI uczest­ni­czy­li w ogól­no­pol­skiej kon­fe­ren­cji histo­rycz­nej poświę­co­nej 80. rocz­ni­cy ujaw­nie­nia zbrod­ni katyń­skiej „Kape­la­ni katyń­scy”, zor­ga­ni­zo­wa­nej przez Kan­ce­la­rię Sej­mu RP oraz Insty­tut Pamię­ci Narodowej.

Pożegnanie klasy 4A

Pożegnanie klasy 4A

W pią­tek 28 kwiet­nia mia­ło miej­sce uro­czy­ste zakoń­cze­nie roku szkol­ne­go – poże­gna­nie kla­sy maturalnej. 

Konkurs wiedzy historycznej „Wokół Konstytucji 3 Maja 1791r.” – zapowiedź

Konkurs wiedzy historycznej „Wokół Konstytucji 3 Maja 1791r.” – zapowiedź

W ramach obcho­dów Świę­ta Naro­do­we­go 3 Maja, 27 kwiet­nia 2023 r. w  Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej w War­sza­wie prze­pro­wa­dzo­ny zosta­nie kon­kurs wie­dzy histo­rycz­nej „Wokół Kon­sty­tu­cji 3 Maja 1791 r.”, skła­da­ją­cy się z 2 quizów onli­ne adre­so­wa­nych do uczniów klas IV-VIII szkół pod­sta­wo­wych oraz uczniów szkół ponad­pod­sta­wo­wych. Hono­ro­wy patro­nat nad wyda­rze­niem objął Pan Mariusz Błasz­czak – Wice­pre­zes Rady Mini­strów, Mini­ster Obro­ny Narodowej.

Skip to content