Aktualności

Co się robi podczas ramadanu?

Co się robi podczas ramadanu?

Na te i inne pyta­nia kade­ci z klas pierw­szych mogli otrzy­mać odpo­wie­dzi w trak­cie wizy­ty edu­ka­cyj­nej w Ośrod­ku Kul­tu­ry Muzuł­mań­skiej w Warszawie.

„Kapelani Katyńscy”

„Kapelani Katyńscy”

Kade­ci WOLI uczest­ni­czy­li w ogól­no­pol­skiej kon­fe­ren­cji histo­rycz­nej poświę­co­nej 80. rocz­ni­cy ujaw­nie­nia zbrod­ni katyń­skiej „Kape­la­ni katyń­scy”, zor­ga­ni­zo­wa­nej przez Kan­ce­la­rię Sej­mu RP oraz Insty­tut Pamię­ci Narodowej.

Pożegnanie klasy 4A

Pożegnanie klasy 4A

W pią­tek 28 kwiet­nia mia­ło miej­sce uro­czy­ste zakoń­cze­nie roku szkol­ne­go – poże­gna­nie kla­sy maturalnej. 

Konkurs wiedzy historycznej „Wokół Konstytucji 3 Maja 1791r.” – zapowiedź

Konkurs wiedzy historycznej „Wokół Konstytucji 3 Maja 1791r.” – zapowiedź

W ramach obcho­dów Świę­ta Naro­do­we­go 3 Maja, 27 kwiet­nia 2023 r. w  Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej w War­sza­wie prze­pro­wa­dzo­ny zosta­nie kon­kurs wie­dzy histo­rycz­nej „Wokół Kon­sty­tu­cji 3 Maja 1791 r.”, skła­da­ją­cy się z 2 quizów onli­ne adre­so­wa­nych do uczniów klas IV-VIII szkół pod­sta­wo­wych oraz uczniów szkół ponad­pod­sta­wo­wych. Hono­ro­wy patro­nat nad wyda­rze­niem objął Pan Mariusz Błasz­czak – Wice­pre­zes Rady Mini­strów, Mini­ster Obro­ny Narodowej.

Między „Dostojewskim a harlequinem”

Między „Dostojewskim a harlequinem”

Dziec­kiem będąc widzia­łam jak mój dzia­dek pasja­mi czy­ta kry­mi­na­ły, thril­le­ry czy powie­ści sen­sa­cyj­ne. Dziś wiem, że to była Aga­ta Chri­stie, Robert Ludlum czy John Grisham.

Wojskowe Targi Służby i Pracy

Wojskowe Targi Służby i Pracy

17.03.2023 r. gru­pa kade­tów WOLI uda­ła się do Rado­mia na I Woj­sko­we Tar­gi Służ­by i Pra­cy. Byli­śmy jed­nym z wystawców.

II Memoriał im. Jana Wiederka

II Memoriał im. Jana Wiederka

7 lute­go 2023 roku odbył się II Memo­riał im. Jana Wie­der­ka. Kade­ci z Woj­sko­we­go Ogól­no­kształ­cą­ce­go Liceum Infor­ma­tycz­ne­go sta­nę­li w spor­to­we szran­ki z ucznia­mi z zaprzy­jaź­nio­ne­go Ogól­no­kształ­cą­ce­go Liceum Lot­ni­cze­go z Dęblina.

Skip to content