Aktualności

Nasza uczennica mistrzynią Polski!

Nasza uczennica mistrzynią Polski!

W poło­wie listo­pa­da 2020 roku w Kato­wi­cach odby­ły się Mistrzo­stwa Pol­ski Junio­rów Młod­szych w Kara­te Kyoku­shin, któ­rych orga­ni­za­to­rem był Pol­ski Zwią­zek Kara­te,…

Warsztaty profilaktyczne dla uczniów WOLI

Warsztaty profilaktyczne dla uczniów WOLI

W dniach 23, 24 listo­pa­da i 1 grud­nia wszy­scy ucznio­wie naszej szko­ły bra­li udział w zaję­ciach pro­fi­lak­tycz­nych doty­czą­cych cybe­ru­za­leż­nie­nia i cyber­prze­mo­cy. Każ­de spo­tka­nie…

Andrzejki – święto magii i wróżb

Andrzejki – święto magii i wróżb

W naszym pol­skim kalen­da­rzu ist­nie­je wie­le rodzi­mych świąt, o któ­rych war­to pamię­tać. Jedy­nym z nich są Andrzej­ki, któ­re obcho­dzi­my w noc z 29 na…

Dzień pluszowego misia

Dzień pluszowego misia

Mię­dzy­na­ro­do­wy Dzień Plu­szo­we­go Misia, któ­ry obcho­dzi­my 25. listo­pa­da, został usta­no­wio­ny dokład­nie w set­ną rocz­ni­cę powsta­nia tej maskot­ki. Ten zwy­kły plu­szak ma…

Zaprogramowani na rozwój

Zaprogramowani na rozwój

W listo­pa­dzie uka­zał się kolej­ny numer mie­sięcz­ni­ka „Pol­ska Zbroj­na”, w któ­rym zamiesz­czo­ny został obszer­ny arty­kuł na temat naszej szko­ły.

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

20 listo­pa­da obcho­dzi­my Mię­dzy­na­ro­do­wy Dzień Praw Dziec­ka. Data ta upa­mięt­nia pod­pi­sa­nie naj­waż­niej­sze­go doku­men­tu gwa­ran­tu­ją­ce­go pra­wa wszyst­kim dzie­ciom – Kon­wen­cji o pra­wach…

Fotopasje

Fotopasje

Nasi ucznio­wie są wszech­stron­nie uta­len­to­wa­ni.

COVID-19

COVID-19

Komu­ni­kat doty­czą­cy pro­wa­dze­nia zajęć.