COVID-19

COVID-19

W związ­ku z roz­po­wszech­nia­niem się w Pol­sce wiru­sa SARS-CoV‑2, od jutra, tj. 19.10.2020 r. , wszyst­kie zaję­cia dydak­tycz­ne w Woj­sko­wym Ogól­no­kształ­cą­cym Liceum Infor­ma­tycz­nym im. Pol­skich Kryp­to­lo­gów odby­wa­ją się zdal­nie.