Dotknąć przeszłości

Korzy­sta­jąc ze wspa­nia­łej wrze­śnio­wej pogo­dy i napa­wa­jąc się popo­łu­dnio­wy­mi pro­mie­nia­mi słoń­ca część uczniów klas pierw­szych i dru­gich uda­ła się na zwie­dza­nie bli­skich oko­lic naszej szko­ły. Wędrów­ka po Boer­ne­ro­wie oka­za­ła się bar­dzo owoc­na. Oka­zu­je się, odkry­wa­nie oko­lic poło­żo­nych w sąsiedz­twie może być nie­zwy­kle poucza­ją­ce i eks­cy­tu­ją­ce zara­zem. Pierw­sze kro­ki skie­ro­wa­li­śmy ku kościo­ło­wi Mat­ki Bożej Ostro­bram­skiej. Natknę­li­śmy się na wysta­wę „Do bro­ni!” przy­go­to­wa­ną przez Cen­tral­ną Biblio­te­kę Woj­sko­wą poświę­co­ną rocz­ni­cy woj­ny pol­sko-bol­sze­wic­kiej i Bitwy War­szaw­skiej 1920 roku. Na oko­ło 50 plan­szach przed­sta­wio­no naj­cie­kaw­sze epi­zo­dy „Cudu nad Wisłą”. Afi­sze, pla­ka­ty i dru­ki ulot­ne ze zbio­rów CBW budzi­ły zain­te­re­so­wa­nie nie tyl­ko nasze, ale licz­nej gru­py prze­chod­niów, któ­rzy zatrzy­my­wa­li się, by rzu­cić okiem na eks­po­zy­cję.

Dzię­ki uprzej­mo­ści ks. Krzysz­to­fa Wło­so­wi­cza uzy­ska­li­śmy moż­li­wość wej­ścia do kościo­ła i obej­rze­nia jego wnętrz.  Zosta­li­śmy rów­nież opro­wa­dze­ni po naj­cie­kaw­szych zakąt­kach kościel­ne­go ogro­du pozna­jąc jego tajem­ni­ce. Roz­wi­kła­na zosta­ła zagad­ka 12 mogił znaj­du­ją­cych się w bez­po­śred­nim sąsiedz­twie kościo­ła, obej­rze­li­śmy tabli­cę poświę­co­ną pamię­ci miesz­kań­ców Boer­ne­ro­wa, któ­rzy zgi­nę­li w cza­sie II woj­ny świa­to­wej, postu­ment Jana Paw­ła II, krzyż misyj­ny oraz poło­żo­ną na tyłach tabli­cę upa­mięt­nia­ją­cą wszyst­kie ofia­ry kata­stro­fy smo­leń­skiej z 2010 r.

Nie­co dalej natknę­li­śmy się na pomnik Igna­ce­go Boer­ne­ra, od nazwi­ska któ­re­go nazwę wzię­ła dziel­ni­ca War­sza­wy. Był on bli­skim współ­pra­cow­ni­kiem Józe­fa Pił­sud­skie­go, mini­strem Poczt i Tele­gra­fów. Z jego ini­cja­ty­wy zbu­do­wa­no tutaj w okre­sie dwu­dzie­sto­le­cia mię­dzy­wo­jen­ne­go osie­dle prze­zna­czo­ne dla woj­sko­wych oraz pra­cow­ni­ków tele­ko­mu­ni­ka­cji.

Dal­szą wyciecz­kę kon­ty­nu­owa­li­śmy malow­ni­czy­mi ulicz­ka­mi wśród sosen i inten­syw­nie pach­ną­cej roślin­no­ści. Roz­ko­szo­wa­li­śmy się ciszą  i wyjąt­ko­wo­ścią tego miej­sca. Dotar­li­śmy wresz­cie do figu­ry mat­ki Boskiej z Dzie­ciąt­kiem u zbie­gu ulic Gro­tow­skiej i Wester­plat­te. Rzeź­ba zosta­ła umiesz­czo­na na coko­le nawią­zu­ją­cym do  for­mą do archi­tek­tu­ry moder­ni­stycz­nej w sty­lu okrę­to­wym. Fun­da­to­rem było Mini­ster­stwo Poczt i Tele­gra­fów. U pod­nó­ża pomni­ka umiesz­czo­no  kamień upa­mięt­nia­ją­cy wal­ki powstań­cze z 1944 r. oraz tabli­cę z inskryp­cją, iż zgi­nę­li w tym miej­scu żoł­nie­rze z Obwo­du AK „Żywi­ciel”. Nie­ste­ty ogra­ni­czo­na ilość cza­su zmu­si­ła nas do powro­tu. Następ­nym razem zapu­ści­my się w bar­dziej odle­głe zakąt­ki Boer­ne­ro­wa. Rela­cja z wypra­wy oczy­wi­ście gwa­ran­to­wa­na!