Dzień Kryptologii w WOLI

Dzień Kryptologii w WOLI

Po raz kolej­ny nasze liceum włą­czy­ło się w obcho­dy Dnia Kryp­to­lo­gii, któ­ry przy­pa­da na 25 stycz­nia. Upa­mięt­nia on doko­na­nia trzech pol­skich naukow­ców: Maria­na Rejew­skie­go, Jerze­go Różyc­kie­go oraz Hen­ry­ka Zygal­skie­go. Wspo­mnia­ni mate­ma­ty­cy – kryp­to­lo­dzy zasły­nę­li zła­ma­niem szy­fru nie­miec­kiej maszy­ny kodu­ją­cej Enigma.

Trze­cio­kla­si­ści zmie­rzy­li się z szy­fro­wa­niem kolum­no­wym, któ­re jest jed­ną z metod szy­fro­wa­nia prze­sta­wie­nio­we­go. Z kolei ucznio­wie klas pierw­szych uczest­ni­czy­li w zaję­ciach tema­tycz­nych zwią­za­nych ze wspo­mnia­nym świę­tem. W ramach lek­cji mło­dzież oglą­da­ła film poświę­co­ny histo­rii zła­ma­nia kodu. Następ­nie kade­ci samo­dziel­nie pró­bo­wa­li zła­mać szyfr pod­sta­wie­nio­wy. Naj­lep­szy łamacz szy­frów został nagro­dzo­ny oce­ną z informatyki.

fot.: Ali­cja Kida, Piotr Sere­dyń­ski

Skip to content