Eksperymenty fizyczne

Eksperymenty fizyczne

Dnia 6 paź­dzier­ni­ka zaję­cia z fizy­ki mia­ły nie­co­dzien­ny prze­bieg. Zamiast tra­dy­cyj­nych lek­cji w szko­le, kla­sa 2 Ag powę­dro­wa­ła do Insty­tu­tu Fizy­ki Tech­nicz­nej WAT. W labo­ra­to­rium na mło­dzież ocze­ki­wał już dr inż. Kon­rad Zub­ko, któ­ry zapre­zen­to­wał kil­ka doświad­czeń doty­czą­cych bada­nia ruchu pro­sto­li­nio­we­go. Pod jego kie­run­kiem moż­na było wyko­nać ćwi­cze­nia pole­ga­ją­ce na ana­li­zie sił dzia­ła­ją­cych na cia­ło spo­czy­wa­ją­ce na rów­ni pochy­łej. Takie doświad­cze­nia spra­wia­ją, że fizy­ka sta­je się fascy­nu­ją­ca. Mimo, że jest peł­na wzo­rów i dzia­łań mate­ma­tycz­nych, nie prze­sła­nia isto­ty praw rzą­dzą­cych przy­ro­dą.

Maciej Sta­nek