Gratulacje

Gratulacje

Pan Mariusz Błasz­czak, Wice­pre­zes Rady Mini­strów, Mini­ster Obro­ny Naro­do­wej prze­ka­zał na ręce Pani Dyrek­tor gra­tu­la­cje dla Gro­na Peda­go­gicz­ne­go WOLI za zaję­cie wyso­kiej loka­ty w 25. edy­cji Ran­kin­gu Lice­ów i Tech­ni­ków Perspektywy.

Skip to content