II Memoriał im. Jana Wiederka

II Memoriał im. Jana Wiederka

7 lute­go 2023 roku odbył się  II Memo­riał im. Jana Wie­der­ka. Kade­ci z Woj­sko­we­go Ogól­no­kształ­cą­ce­go Liceum Infor­ma­tycz­ne­go sta­nę­li w spor­to­we szran­ki z ucznia­mi z zaprzy­jaź­nio­ne­go Ogól­no­kształ­cą­ce­go Liceum Lot­ni­cze­go z Dębli­na. Mło­dzież rywa­li­zo­wa­ła w: pły­wa­niu, siat­ków­ce oraz pił­ce noż­nej. Poziom uczest­ni­ków był wyrów­na­ny, a doping publicz­no­ści gorą­cy. Na try­bu­nach, wśród kibi­ców zasie­dli: Pan Krzysz­tof Szew­czyk – Zastęp­ca Dyrek­to­ra Depar­ta­men­tu Szkol­nic­twa Woj­sko­we­go, Pani Ewa Kac­przyk – Dyrek­tor WOLI, Pan Andrzej Jawor­ski – Dyrek­tor OLL w Dębli­nie oraz Pan Wie­sław Chwa­ściń­ski – Wice­dy­rek­tor OLL w Dęblinie.

Zwy­cię­ski­mi oka­za­li się zawod­ni­cy z WOLI. Poni­żej pre­zen­tu­je­my szcze­gó­ło­we wyni­ki w poszcze­gól­nych konkurencjach.

Pły­wa­nie drużynowe:

I miej­sce – WOLI (60 pkt)

II miej­sce OLL Dęblin  (49 pkt)

Pły­wa­nie indywidualne:

- naj­wszech­stron­niej­szy zawod­nik memo­ria­łu – Szy­mon Ber­ner (kl. 4A), zwy­cięz­ca w dwóch sty­lach indy­wi­du­al­nych: grzbie­to­wym i motylkowym,

- naj­wszech­stron­niej­sza zawod­nicz­ka memo­ria­łu – Patry­cja Jur­kie­wicz (kl. 1C), zwy­cięż­czy­ni w dwóch sty­lach: grzbie­to­wym i kraulem.

Siat­ków­ka:

WOLI – OLL Dęblin – 3:0

Pił­ka nożna:

WOLI – OLL Dęblin – 5:3

Zwy­cię­scy otrzy­ma­li pucha­ry i dyplo­my, nato­miast wszy­scy uczest­ni­cy Memo­ria­łu – nagro­dy rze­czo­we ufun­do­wa­ne przez Pol­ski Zwią­zek Pły­wac­ki oraz Radę Rodzi­ców dzia­ła­ją­cą przy WOLI.

Spo­tka­nie dostar­czy­ło zawod­ni­kom i kibi­com wie­lu emo­cji. Liczy­my, że za rok sta­nie­my ponow­nie w spor­to­we szranki.

fot.: Daniel Kołacz, Prze­my­sław Rojek

Skip to content