„Kapelani Katyńscy”

„Kapelani Katyńscy”

Kade­ci WOLI uczest­ni­czy­li w ogól­no­pol­skiej kon­fe­ren­cji histo­rycz­nej poświę­co­nej 80. rocz­ni­cy ujaw­nie­nia zbrod­ni katyń­skiej „Kape­la­ni katyń­scy”, zor­ga­ni­zo­wa­nej przez Kan­ce­la­rię Sej­mu RP oraz Insty­tut Pamię­ci Naro­do­wej. Wśród pre­le­gen­tów zna­leź­li się m.in. prof. dr hab. Tade­usz Wol­sza, prof. dr hab. Andrzej Nowak, prof. dr hab. Patryk Ple­skot. Hono­ro­wy patro­nat nad wyda­rze­niem obję­li rów­nież obec­ni w Sali Kolum­no­wej mar­sza­łek Sej­mu RP Elż­bie­ta Witek oraz Mini­ster Edu­ka­cji i Nauki Prze­my­sław Czarnek.

Kon­fe­ren­cja doty­czy­ła wyjąt­ko­wej roli kape­la­nów w obo­zach sowiec­kich, o czym się mówi nie­zbyt czę­sto. Zbrod­nia ludo­bój­stwa doko­na­na w Katy­niu na 22 tysią­cach pol­skich ofi­ce­rów do dziś nie jest w peł­ni zba­da­na i kry­je licz­ne tajem­ni­ce. Świa­tło na nie­zna­ne fak­ty rzu­ca publi­ka­cja IPN „Gdy nie­me gro­by prze­ma­wia­ją … Archi­wum Robla”, zapre­zen­to­wa­na na kon­fe­ren­cji. Zawie­ra m.in. listy, pamięt­ni­ki, zapi­ski i inne doku­men­ty wydo­by­te z bez­i­mien­nych gro­bów w Katy­niu w 1943 r.

W Sali Kolum­no­wej moż­na było rów­nież obej­rzeć wysta­wę IPN „Zbrod­nia katyń­ska 1940. Zagła­da pol­skich elit”.

Skip to content