Konkurs wiedzy historycznej „Wokół Konstytucji 3 Maja 1791r.” – zapowiedź

Konkurs wiedzy historycznej „Wokół Konstytucji 3 Maja 1791r.” – zapowiedź

„Niech poko­le­nia pokoleniom
poda­ją pamiąt­kę dnia tego”
Jan N. Zboiński

W ramach obcho­dów Świę­ta Naro­do­we­go 3 Maja, 27 kwiet­nia 2023 r. w  Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej w War­sza­wie prze­pro­wa­dzo­ny zosta­nie kon­kurs wie­dzy histo­rycz­nej „Wokół Kon­sty­tu­cji 3 Maja 1791 r.”, skła­da­ją­cy się z 2 quizów onli­ne adre­so­wa­nych do uczniów klas IV-VIII szkół pod­sta­wo­wych oraz uczniów szkół ponad­pod­sta­wo­wych. Hono­ro­wy patro­nat nad wyda­rze­niem objął Pan Mariusz Błasz­czak – Wice­pre­zes Rady Mini­strów, Mini­ster Obro­ny Narodowej.

Przed­się­wzię­cie odbę­dzie się w for­mie quizu onli­ne. Będzie mogło w nim uczest­ni­czyć jed­no­cze­śnie 2000 uczniów w całej Pol­sce poprzez połą­cze­nie i udział w grze za pomo­cą smart­fo­na, przy jed­no­cze­snym obser­wo­wa­niu impre­zy na stro­nie Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej: youtu​be​.com/​w​a​tch - szko­ły pod­sta­wo­we – godzi­na 9.00, youtu​be​.com/​w​a​tch  – szko­ły ponad­pod­sta­wo­we – godzi­na 11.00.

Instruk­cja logo­wa­nia i regu­la­mi­ny Kon­kur­su dostęp­ne są w załącznikach.

Orga­ni­za­to­ra­mi wyda­rze­nia są: Depar­ta­ment Szkol­nic­twa Woj­sko­we­go MON, Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na im. Jaro­sła­wa Dąbrow­skie­go w War­sza­wie, Woj­sko­we Ogól­no­kształ­cą­ce Liceum Infor­ma­tycz­ne im. Pol­skich Kryp­to­lo­gów w War­sza­wie. Auto­rem pytań kon­kur­so­wych jest Pan Krzysz­tof Szew­czyk – Zastęp­ca Dyrek­to­ra Depar­ta­men­tu Szkol­nic­twa Woj­sko­we­go MON, czło­nek Pol­skie­go Towa­rzy­stwa Badań nad Wie­kiem Osiemnastym.

Zachę­ca­my do udzia­łu w Kon­kur­sie i śle­dze­nia wyda­rze­nia na kana­le YouTu­be WAT.

 

Załącz­ni­ki:

Skip to content