Lekcja chemii

Lekcja chemii

Dnia 14 paź­dzier­ni­ka kla­sa 1b mia­ła lek­cję che­mii na Wydzia­le Nowych Tech­no­lo­gii i Che­mii Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej. Zaję­cia z ana­li­zy jako­ścio­wej pro­wa­dzi­ła p. Anna Szy­mań­czyk, któ­rej bar­dzo dzię­ku­je­my za opie­kę, wie­dzę i prze­mi­łą atmos­fe­rę. Ucznio­wie zapo­zna­li się z zasa­da­mi bez­piecz­nej pra­cy w labo­ra­to­rium oraz ze sprzę­tem uży­wa­nym w pra­cow­ni che­micz­nej. Uczy­li się ozna­czać katio­ny i anio­ny, obser­wo­wa­li barw­ne reak­cje oraz powsta­ją­ce osa­dy, zapo­zna­wa­li z pięk­nym świa­tem che­mii, a z róż­nych czę­ści sali co jakiś czas roz­le­ga­ły się okrzy­ki zachwy­tu i zdzi­wie­nia („ale magia!!”). Dużo się nauczy­li­śmy, a przede wszyst­kim zoba­czy­li­śmy na wła­sne oczy reak­cje, o któ­rych do tej pory czy­ta­li­śmy tyl­ko w pod­ręcz­ni­ku. Już cze­ka­my na następ­ne zaję­cia.