Mundury włóż!

Do 5 paź­dzier­ni­ka pozo­sta­ło nie­wie­le cza­su. Ślu­bo­wa­nie klas pierw­szych zbli­ża się wiel­ki­mi kro­ka­mi. Cze­ka nas wspa­nia­ła uro­czy­stość połą­czo­na z nada­niem szko­le imie­nia Pol­skich Kryp­to­lo­gów. Spo­dzie­wa­my mnó­stwa gości. Przy­go­to­wa­nia idą peł­na parą. Dzi­siaj ucznio­wie, któ­rzy wystą­pią w głów­nych rolach odbie­ra­li wła­sne mun­du­ry oraz całe wypo­sa­że­nie żoł­nier­skiej gar­de­ro­by. Przez kil­ka godzin trwa­ły jesz­cze ostat­nie przy­miar­ki i popraw­ki. Każ­dy wyszedł maga­zy­nu z kom­ple­tem woj­sko­we­go rynsz­tun­ku. Atmos­fe­ra była luź­na i każ­dy z zachwy­tem oglą­dał i przy­mie­rzał nowiu­teń­kie uni­for­my. Zapew­nia­my jed­nak, że w dniu ślu­bo­wa­nia będzie pod­nio­śle i poważ­nie a każ­dy będzie nosił mun­dur z dumą i god­no­ścią. Tym­cza­sem zapra­sza­my do obej­rze­nia, nie­co z przy­mru­że­niem oka, efek­tów dzi­siej­szych kra­wiec­kich doko­nań. Oto fashion by WOLI!