Najpiękniejszy polonez i zabawa do białego rana!

Najpiękniejszy polonez i zabawa do białego rana!

Godzi­ny prób nie poszły na mar­ne. Polo­nez w wyko­na­niu uczniów kla­sy 4a wyglą­dał napraw­dę dosko­na­le. Panie w swo­ich kre­acjach pre­zen­to­wa­ły się olśnie­wa­ją­co, pano­wie w mun­du­rach i gar­ni­tu­rach w niczym im nie ustę­po­wa­li. Impre­zę uświet­nił swo­ją obec­no­ścią pan Mariusz Błasz­czak, Wice­pre­zes Rady Mini­strów, Mini­ster Obro­ny Naro­do­wej oraz inni zna­mie­ni­ci goście. Pysz­ne jedze­nie, świet­na muzy­ka i dobre nastro­je towa­rzy­szy­ły wszyst­kim zgro­ma­dzo­nym do bla­de­go świ­tu. Zapew­ne każ­dy z matu­rzy­stów ma oso­bi­ste wspo­mnie­nia z balu. Tań­ce pozwa­la­ją na chwi­lę ode­rwać się od myśli, że już wkrót­ce każ­dy z nich za kil­ka tygo­dni będzie przy­stę­po­wał do jed­ne­go z naj­waż­niej­szych egza­mi­nów w życiu. Był oczy­wi­ście toast za panią dyrek­tor i kadrę nauczy­ciel­ską, a potem już tyl­ko zaba­wa. Ach, cóż to był za bal….

Skip to content