Nasi uczniowie awansowali do Finału SIGG

Nasi uczniowie awansowali do Finału SIGG

Zespół w skła­dzie: Michał Siuch­ta i Jan Sza­blew­ski z kla­sy 3 w I eta­pie tego­rocz­nej edy­cji Szkol­nej Inter­ne­to­wej Gry Gieł­do­wej (SIGG) orga­ni­zo­wa­nej we współ­pra­cy z GPW osią­gnę­li rewe­la­cyj­ny wynik. Dru­ży­na „Woli Team” zaję­ła w kla­sy­fi­ka­cji koń­co­wej I eta­pu 2 miej­sce w ran­kin­gu ogól­no­pol­skim i tym samym zakwa­li­fi­ko­wa­ła się do udzia­łu w FINALE gry, któ­ry odbę­dzie w kwiet­niu w Sali Noto­wań na GPW.

W rywa­li­za­cji uczest­ni­czy­ło  ponad  6200 zespo­łów z całej Polski.

Gra­tu­lu­je­my!

Skip to content