Natalia w potrójnej koronie

Natalia w potrójnej koronie

Nata­lia Budzyń zosta­ła potrój­ną mistrzy­nią Pol­ski w kara­te. Zawo­dy odby­ły się w Zło­to­wie. Nata­lia nie mia­ła sobie rów­nych wśród junio­rów w kate­go­rii kata, kumi­te oraz kobu­do. To jej kolej­ne zło­te meda­le w dorob­ku. Jest nie­zwy­kle uta­len­to­wa­ną i wszech­stron­ną zawod­nicz­ką. W roz­gry­wa­nych nie­daw­no fina­łach war­szaw­skiej olim­pia­dy mło­dzie­ży, Nata­lia zaję­ła 8 miej­sce w indy­wi­du­al­nych bie­gach prze­ła­jo­wych na dystan­sie 1500 m. Do upra­gnio­ne­go 6 miej­sca, któ­re dawa­ło­by awans na fina­łów woje­wódz­kich zabra­kło zale­d­wie kil­ku sekund.

War­to dodać, że Michał Kry­dow­ski na dystan­sie 2000 m w tych samych zawo­dach zajął 7 miej­sce. Nie­ste­ty , tak jak w przy­pad­ku dziew­cząt, do kolej­ne­go eta­pu woje­wódz­kie­go weszło pierw­szych sze­ściu zawod­ni­ków. War­to odno­to­wać nie­złe wystę­py innych naszych repre­zen­tan­tów, któ­rzy zade­biu­to­wa­li na lek­ko­atle­tycz­nej impre­zie: Mai Nie­mi­ro­wicz, Niko­li Wik­tor­skiej, Han­ny Miki, Kon­ra­da Gla­zne­ta, Micha­ła Gar­ni­sa i Jaku­ba From­m­hol­za.

Jako Liceum szczy­ci­my się osią­gnię­cia­mi naszych pod­opiecz­nych. Nata­lia nie dość, że odno­si zwy­cię­stwa w spo­rcie, to rów­nież świet­nie się uczy. Na doda­tek jest oso­bą zawsze uśmiech­nię­tą i nie­zwy­kle skrom­ną. Trzy­ma­my kciu­ki za kolej­ne suk­ce­sy!

Maciej Sta­nek