Opracowujemy kosmiczne technologie

Opracowujemy kosmiczne technologie

Czy 16 lat to dość dużo, by wysłać w kosmos swo­je­go sate­li­tę?

W tym roku szkol­nym nasi ucznio­wie bio­rą udział w kon­kur­sie Can­Sat, przez Euro­pej­skie Biu­ro Edu­ka­cji Kosmicz­nej. Pol­ska edy­cję kon­kur­su orga­ni­zu­je zespół ESERO Pol­ska – Cen­trum Nauki Koper­nik. Naszych uczniów do wzię­cia udzia­łu w kon­kur­sie zachę­ca­ła Fun­da­cja OPOR. Pierw­szy etap kwa­li­fi­ka­cji już za nami. Teraz cze­ka na nas mie­siąc cięż­kiej pra­cy, bo zamie­rza­my wywal­czyć swo­je miej­sca w kolej­nym eta­pie.

W kon­kur­sie Can­Sat zespół uczniów pro­jek­tu­je mini-sate­li­tę. Zwy­cię­ska dru­ży­na będzie mogła umie­ścić swo­je­go sate­li­tę w rakie­cie, któ­ra wynie­sie go na wyso­kość 2km, gdzie będzie mógł wyko­nać pomia­ry, po czym wró­ci na zie­mię. Jest to kon­kurs mię­dzy­na­ro­do­wy, będą­cy spraw­dzia­nem umie­jęt­no­ści tech­nicz­nych (pro­jekt tech­nicz­ny sate­li­ty), nauko­wych (wyko­na­nie badań) i języ­ko­wych – całość doku­men­ta­cji pro­jek­to­wej musi zostać spo­rzą­dzo­na w języ­ku angiel­skim.

Co takie­go zamie­rza­my przy­go­to­wy­wać? W tej chwi­li są to ści­śle strze­żo­ne tajem­ni­ce naszych zespo­łów. Ale już nie może­my się docze­kać, żeby powie­dzieć Wam wię­cej!

Repre­zen­tu­je nas sześć zespo­łów. Zespół pierw­szy, pod opie­ką mgr inż. Ali­cji Kidy, two­rzą ucznio­wie:

 • Wero­ni­ka Kaź­mier­czak
 • Filip Kso­biak
 • Mate­usz Mro­żek
 • Jakub Wle­kły
 • Anto­ni Ści­bor
 • Szy­mon Sza­tan

Dru­gi zespół, pod opie­ką mgr inż. Micha­ła Mia­row­skie­go, two­rzą ucznio­wie:

 • Jakub From­m­holz
 • Igna­cy Milew­ski
 • Jago­da Kuba­sie­wicz
 • Jakub Tro­chi­mo­wicz
 • Piotr Wawer

Trze­ci zespół, pod opie­ką mgr inż. Kazi­mie­rza Okra­szew­skie­go, to ucznio­wie:

 • Kor­ne­liusz Samol
 • Damian Szpak
 • Karol Siłuch
 • Jakub Fir­czyk
 • Mate­usz Kozłow­ski
 • Oli­wia Wasz­kie­wicz

Czwar­ty zespół, pod opie­ką Paw­ła Lubo­wiec­kie­go, two­rzą ucznio­wie:

 • Michał Siuch­ta
 • Teo­dor Kaź­mier­czak
 • Woj­ciech Michal­ski 
 • Ola Koś­ka

Pią­ty zespół, pod opie­ką Mar­ka Cha­li­mo­niu­ka, two­rzą ucznio­wie:

 • Tomasz Błasz­czak
 • Miko­łaj Cha­li­mo­niuk
 • Bar­tosz Ferencz 
 • Piotr Sta­siak

Szó­sty zespół, pod opie­ką księ­dza Krzysz­to­fa Wło­so­wi­cza, two­rzą ucznio­wie:

 • Paweł Czyż
 • Adam Dep­tu­ła
 • Hubert Gał­ka
 • Maciej Piąt­kow­ski
 • Marek Trza­skow­ski
 • Jakub Zie­liń­ski

Trzy­maj­cie za nas kciu­ki!

Michał Mia­row­ski