Polscy Kryptolodzy patronami WOLI

Polscy Kryptolodzy patronami WOLI

Może­my z dumą ogło­sić, że 5 paź­dzier­ni­ka 2020 r. Woj­sko­we­mu Ogól­no­kształ­cą­ce­mu Liceum Infor­ma­tycz­ne­mu, decy­zją Mini­ster­stwa Obro­ny Naro­do­wej, nada­no imię Pol­skich Kryp­to­lo­gów. Decy­zję w tej spra­wie oso­bi­ście pod­pi­sał mini­ster Mariusz Błasz­czak, któ­ry zaszczy­cił swo­ją obec­no­ścią uro­czy­stą galę zor­ga­ni­zo­wa­ną w Klu­bie WAT. Hono­ro­wym gościem była Jani­na Syl­we­strzak, cór­ka Maria­na Rejew­skie­go. Nie kry­jąc wzru­sze­nia wygło­si­ła do zgro­ma­dzo­nej mło­dzie­ży kil­ka zdań, dzię­ku­jąc za upa­mięt­nie­nie wybit­ne­go Pola­ka, patrio­ty i naukow­ca.

W obec­no­ści dostoj­nych gości nastą­pi­ło uro­czy­ste ślu­bo­wa­nie klas pierw­szych. Już ofi­cjal­nie zosta­li oni przy­ję­ci w poczet spo­łecz­no­ści WOLI. Świad­ka­mi tego wyda­rze­nia byli rów­nież licz­nie zgro­ma­dze­ni rodzi­ce, nauczy­cie­le i wycho­waw­cy. Wie­rzy­my głę­bo­ko, że Woj­sko­we Ogól­no­kształ­cą­ce Liceum Infor­ma­tycz­ne będzie nie tyl­ko miej­scem, któ­re pozwo­li dobrze przy­go­to­wać się do egza­mi­nu doj­rza­ło­ści, ale przede wszyst­kim do życia.

Maciej Sta­nek

 

 

 

 

 

 

fot. Seba­stian Jurek/Aneta Tra­czyk