Pożegnanie klasy 4A

Pożegnanie klasy 4A

W pią­tek 28 kwiet­nia mia­ło miej­sce uro­czy­ste zakoń­cze­nie roku szkol­ne­go – poże­gna­nie kla­sy matu­ral­nej. Na sali kino­wej Klu­bu WAT byli obec­ni zapro­sze­ni goście, rodzi­ce tego­rocz­nych matu­rzy­stów oraz kade­ci wszyst­kich pozo­sta­łych klas. Na samym począt­ku nastą­pi­ło sym­bo­licz­ne prze­ka­za­nie sztan­da­ru szko­ły z rąk matu­rzy­stów, w ręce młod­szych kole­gów. Oko­licz­no­ścio­we prze­mó­wie­nia wygło­si­ła Pani Ewa Kac­przyk Dyrek­tor WOLI, Pani Jolan­ta Śle­bio­da-Sza­tan Wice­prze­wod­ni­czą­ca Rady Rodzi­ców i Bar­tosz Bara­now­ski przed­sta­wi­ciel kla­sy 4A. List w imie­niu Pana Mariu­sza Błasz­cza­ka, Wice­pre­mie­ra, Mini­stra Obro­ny Naro­do­wej odczy­tał Pan Jakub Mykow­ski Dyrek­tor Depar­ta­men­tu Szkol­nic­twa Woj­sko­we­go. Wie­le cie­płych słów skie­ro­wał do tego­rocz­nych matu­rzy­stów gen. bryg. Karol Molen­da Dowód­ca Kom­po­nen­tu Wojsk Obro­ny Cyber­prze­strze­ni. Padły życze­nia uzy­ska­nia jak naj­lep­szych wyni­ków na matu­rze oraz traf­ne­go wybo­ru dal­szej dro­gi życio­wej. Czwar­to­kla­si­ści z dumą pre­zen­to­wa­li świa­dec­twa ukoń­cze­nia szko­ły oraz wszel­kie otrzy­ma­ne dyplo­my i wyróżnienia.

Część nie­ofi­cjal­ną wypeł­nił film przy­go­to­wa­ny przez matu­rzy­stów, zawie­ra­ją­cy wspo­mnie­nia i naj­cie­kaw­sze momen­ty z życia kla­sy w szko­le i w internacie.

Czte­ry lata minę­ły w mgnie­niu oka, kolej­na kar­ta z histo­rii szko­ły zosta­ła zapi­sa­na. Przed nami mara­ton egza­mi­nów matu­ral­nych. Poła­ma­nia piór!

Skip to content