Przysięga wojskowa

Przysięga wojskowa

 

Dla pod­cho­rą­żych WAT dzień 2 paź­dzier­ni­ka 2020 r. był wyjąt­ko­wy. Zło­że­nie przy­się­gi jest sym­bo­licz­nym aktem wstą­pie­nia w sze­re­gi Woj­ska Pol­skie­go. Uro­czy­stość swo­ją obec­no­ścią zaszczy­ci­li Sekre­tarz Sta­nu MON Seba­stian Chwa­łek, rek­tor-komen­dant WAT płk prof. dr hab. inż. Prze­my­sław Wachu­lak, przed­sta­wi­cie­le ducho­wień­stwa, Żan­dar­me­rii Woj­sko­wej oraz Szta­bu Gene­ral­ne­go Woj­ska Pol­skie­go. Na try­bu­nie hono­ro­wej nie mogło zabrak­nąć rów­nież Dyrek­to­ra Woj­sko­we­go Ogól­no­kształ­cą­ce­go Liceum Infor­ma­tycz­ne­go pani Ewy Kac­przyk. Na pla­cu ape­lo­wym obok pod­cho­rą­żych ramię w ramię sta­nę­li lice­ali­ści WOLI pod komen­dą Micha­ła Kry­dow­skie­go. Zwra­ca­li uwa­gę nie tyl­ko umun­du­ro­wa­niem, ale dosko­na­łą zna­jo­mo­ścią musz­try woj­sko­wej. W trak­cie defi­la­dy wyglą­da­li napraw­dę oka­za­le!

Pod­cho­rą­żym towa­rzy­szy­ła kom­pa­nia hono­ro­wa ze sztan­da­rem Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej, orkie­stra woj­sko­wa oraz oddział w stro­jach histo­rycz­nych. Kul­mi­na­cyj­nym momen­tem uro­czy­sto­ści było wypo­wie­dze­nie słów Roty – przy­się­gi woj­sko­wej. Tym samym pod­cho­rą­żo­wie wstą­pi­li do gro­na żoł­nier­skiej spo­łecz­no­ści. Jeste­śmy prze­ko­na­ni, że już nie­dłu­go w tym samym miej­scu będą stać absol­wen­ci Liceum w roli pod­cho­rą­żych goto­wych do pod­ję­cia stu­diów w Aka­de­mii i służ­bie Ojczyź­nie.

 

fot. Oli­wia Stankiewicz/Sebastian Jurek