Rekrutacja do WOLI już od 15 maja 2023 r.

Rekrutacja do WOLI już od 15 maja 2023 r.

Uprzej­mie pro­si­my, aby kan­dy­da­ci ubie­ga­ją­cy się o przy­ję­cie do kla­sy pierw­szej Woj­sko­we­go Ogól­no­kształ­cą­ce­go Liceum Infor­ma­tycz­ne­go im. Pol­skich Kryp­to­lo­gów w War­sza­wie w roku szkol­nym 2023/2024 skła­da­li doku­men­ty w sekre­ta­ria­cie szko­ły lub nad­sy­ła­li je pocz­tą tra­dy­cyj­ną na adres: ul. gen. Syl­we­stra Kali­skie­go 29A, 00 – 908 War­sza­wa, w ter­mi­nie: od 15 maja do 29 maja 2023 roku.

Doku­men­ty zamiesz­czo­ne są na stro­nie szko­ły pod poniż­szym lin­kiem, w pli­kach do pobrania:

https://​woli​.wat​.edu​.pl/​r​e​k​r​u​t​a​c​j​a​/​r​e​k​r​u​t​a​c​j​a​-​2​023– 2024/

Przy­po­mi­na­my, iż nasze liceum nie bie­rze udzia­łu w rekru­ta­cji elektronicznej.

 

Kom­plet dostarczanych/przesłanych doku­men­tów powi­nien zawierać:

  • Wnio­sek rodziców/ opie­ku­nów praw­nych o przy­ję­cie dziec­ka do kla­sy pierw­szej Woj­sko­we­go Ogól­no­kształ­cą­ce­go Liceum Infor­ma­tycz­ne­go im. Pol­skich Kryp­to­lo­gów w War­sza­wie w roku szkol­nym 2023/2024 – Załącz­nik nr 2;
  • Orze­cze­nie lekar­skie o sta­nie zdro­wia dziecka/ ucznia – Załącz­nik nr 1 (Orze­cze­nie wypeł­nia lekarz rodzin­ny, lekarz pierw­sze­go kontaktu);
  • Oświad­cze­nie rodziców/ opie­ku­nów praw­nych o obję­ciu dziec­ka opie­ką zdro­wot­ną – Załącz­nik nr 3;
  • Oświad­cze­nie rodziców/ opie­ku­nów praw­nych oraz kan­dy­da­ta do szko­ły o zapo­zna­niu się z zasa­da­mi prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych przez Szko­łę– Złącz­nik nr 5.

Ter­min zło­że­nia wnio­sku zosta­nie docho­wa­ny, jeże­li wnio­sek wpły­nie do szko­ły do 29 maja 2023 r.

Wszel­kie infor­ma­cje doty­czą­ce rekru­ta­cji moż­na uzy­skać pod nume­rem tele­fo­nu 261 838 015 oraz pod adre­sem e‑mail: rekrutacja@​woli.​edu.​pl

 

Skip to content