Ślubowanie klas pierwszych WOLI

Ślubowanie klas pierwszych WOLI

26 paź­dzier­ni­ka był uro­czy­stym dniem w naszej szko­le. Ucznio­wie klas pierw­szych zosta­li ofi­cjal­nie przy­ję­ci w poczet człon­ków Woj­sko­we­go Ogól­no­kształ­cą­ce­go Liceum Infor­ma­tycz­ne­go. Pod­nio­sła gala odby­ła się w sali kino­wej Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej, a poprze­dzo­na była mszą świę­tą w koście­le Mat­ki Boskiej Ostro­bram­skiej na Boer­ne­ro­wie.

Wśród licz­nie zgro­ma­dzo­nych osób, gdzie domi­no­wa­ły rodzi­ny i bli­scy uczniów, moż­na było doj­rzeć zna­ne oso­bi­sto­ści, któ­re zaszczy­ci­ły nas swo­ją obec­no­ścią. Uro­czy­stość uświet­ni­li Mini­ster Obro­ny Naro­do­wej Mariusz Błasz­czak, Dyrek­tor Depar­ta­men­tu Edu­ka­cji, Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa MON dr hab. Paweł Hut, Rek­tor Komen­dant WAT gen. bryg. dr hab. inż. Tade­usz Szczu­rek oraz przed­sta­wi­cie­le Ogól­no­kształ­cą­ce­go Liceum Lot­ni­cze­go w Dębli­nie: zastęp­ca dyrek­to­ra ppłk rez. nawig. mgr inż. Wie­sław Chwa­ściń­ski i zastęp­ca dyrek­to­ra ds. dydak­tycz­nych mgr Ire­ne­usz Host­man. Nie zabra­kło rzecz jasna gro­na peda­go­gicz­ne­go oraz wszyst­kich pra­cow­ni­ków szko­ły.

Zgro­ma­dzo­nych gości powi­ta­ła pani dyrek­tor Ewa Kac­przyk. Krót­kie prze­mó­wie­nia wygło­si­li, w imie­niu spo­łecz­no­ści uczniow­skiej, Julia Janu­szew­ska i Wero­ni­ka Kaź­mier­czak. Głos zabrał rów­nież prze­wod­ni­czą­cy Rady Rodzi­ców, pan Piotr Chu­dycz. Gra­tu­la­cje na tę oko­licz­ność zło­żył tak­że Mini­ster Obro­ny Naro­do­wej.

Naj­waż­niej­szym momen­tem cere­mo­nii był sam akt ślu­bo­wa­nia, któ­ry wzbu­dził mnó­stwo emo­cji. Ucznio­wie powta­rza­jąc za panią dyrek­tor sło­wa ślu­bo­wa­nia zobo­wią­za­li się dbać o dobre imię szko­ły, prze­strze­gać panu­ją­cych w niej zasad i pil­nie zdo­by­wać wie­dzę. Wznio­słość wyda­rze­niu nada­ło wspól­ne odśpie­wa­nie hym­nu pań­stwo­we­go oraz „Pie­śni Repre­zen­ta­cyj­nej Woj­ska Pol­skie­go”. Następ­nie Goście zosta­li zapro­sze­ni do obej­rze­nia pre­zen­ta­cji mul­ti­me­dial­nej poświę­co­nej począt­kom WOLI, któ­ra uka­za­ła wie­lość i róż­no­rod­ność dotych­cza­so­wych dzia­łań.

Szcze­gól­ny zachwyt wzbu­dzi­ła część arty­stycz­na, któ­rą lice­ali­ści opra­co­wa­li samo­dziel­nie.  12 par zatań­czy­ło wal­ca angiel­skie­go wzbu­dza­jąc aplauz widow­ni.

Następ­nie umie­jęt­no­ścia­mi wokal­ny­mi popi­sał się Szy­mon Sza­tan wyko­nu­jąc pio­sen­ki z reper­tu­aru Leonar­da Cohe­na i zespo­łu Dżem. Soli­ście akom­pa­nio­wa­li: Miłosz Gra­lic­ki – kla­wi­sze oraz Piotr Wawer – gita­ra. Tym samym mło­dzież udo­wod­ni­ła, że woj­sko to nie tyl­ko dys­cy­pli­na i żela­zne zasa­dy.

Mamy nadzie­ję, że ta uro­czy­stość wpi­sze się na sta­łe do kalen­da­rza naj­waż­niej­szych imprez szkol­nych!!!

Maciej Sta­nek