Ślubowanie tuż, tuż…

 

Przed nami ostat­nia pro­sta przed wiel­kim wyda­rze­niem jakim będzie ponie­dział­ko­we ślu­bo­wa­nie klas pierw­szych oraz uro­czy­ste nada­nie szko­le imie­nia. Ubie­gły tydzień minął pod zna­kiem wytę­żo­nej pra­cy całe­go zespo­łu zaj­mu­ją­ce­go się przy­go­to­wa­niem cho­re­ogra­fii, ukła­dów tanecz­nych oraz całe­go sce­na­riu­sza poszcze­gól­nych wyda­rzeń. Spo­dzie­wa­my się wie­lu gości, w tym przed­sta­wi­cie­li Mini­ster­stwa Obro­ny Naro­do­wej oraz władz Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej. Mło­dzież inten­syw­nie ćwi­czy umie­jęt­no­ści wokal­ne, gru­pa teatral­na więk­szość cza­su wol­ne­go spę­dza na pró­bach, pozo­sta­li pra­cu­ją nad deta­la­mi swo­ich mun­du­rów, aby wszyst­ko było dopię­te na przy­sło­wio­wy ostat­ni guzik. W tym celu nie­któ­rzy pod okiem opie­ku­nów uda­li się do sie­dzi­by Repre­zen­ta­cyj­ne­go Zespo­łu Arty­stycz­ne­go Woj­ska Pol­skie­go miesz­czą­ce­go się przy ul. Kre­dy­to­wej 7. Mie­rze­nie stro­jów galo­wych zaję­ło spo­ro cza­su ale efek­ty są wyśmie­ni­te. Po cichu liczy­my, że tego­rocz­na gala przy­ćmi tą z ubie­głe­go roku. A pamię­taj­my,  że spo­tka­ła się ona z wiel­kim uzna­niem i entu­zja­zmem wszyst­kich zgro­ma­dzo­nych! WOLI mie­rzy wyso­ko, ponie­waż zebra­ła się tutaj duża gru­pa uta­len­to­wa­nych mło­dych ludzi peł­nych pasji i zaan­ga­żo­wa­nia.