Spotkanie uczniów z absolwentami WOLI

Spotkanie uczniów z absolwentami WOLI

W dniu 8 lute­go 2023 roku nasze liceum odwie­dzi­ła gru­pa absol­wen­tów WOLI stu­diu­ją­cych obec­nie w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej. Hania, Nata­lia, San­dra i Bła­żej spo­tka­li się z ucznia­mi klas trze­cich i kla­sy czwar­tej, aby podzie­lić się swo­imi reflek­sja­mi na temat stu­diów we wspo­mnia­nej uczelni.

Pod­czas roz­mów z kade­ta­mi padły stwier­dze­nia, że WOLI daje duże moż­li­wo­ści oso­bom, któ­re pra­gną zdo­być rze­tel­ną wie­dzę i umie­jęt­no­ści przy­dat­ne na dal­szym eta­pie nauki. Spo­tka­nie z absol­wen­ta­mi było też sen­ty­men­tal­nym powro­tem do cza­su poby­tu naszych gości w liceum. Pomi­mo, że są już stu­den­ta­mi sta­no­wią część spo­łecz­no­ści WOLI, a drzwi szko­ły zawsze są dla nich otwarte.

Dzię­ku­je­my za odwie­dzi­ny i cze­ka­my na kolejne.

 

Skip to content