Spotkanie ze studentami WAT

Spotkanie ze studentami WAT

9 lute­go 2023 roku kade­ci WOLI uda­li się do Sali Kino­wej Klu­bu WAT na spo­tka­nie ze stu­den­ta­mi Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej. Pod­cho­rą­żo­wie zapre­zen­to­wa­li mło­dzie­ży liceum sek­cje dzia­ła­ją­ce na uczel­ni, dają­ce stu­den­tom moż­li­wość aktyw­ne­go i inte­re­su­ją­ce­go spę­dze­nia cza­su po zaję­ciach. Ucznio­wie zapo­zna­li się z nastę­pu­ją­cy­mi organizacjami:

- Orga­ni­za­cją stu­denc­ką „Woda Ląd Powietrze”,

- Sek­cją Strze­lec­ką S2 WAT,

- Sek­cją Sko­ków Spa­do­chro­no­wych WAT,

- Sek­cją Wspi­nacz­ko­wą S5 WAT,

- Szwa­dro­nem Pan­cer­nym WAT;

- Sek­cją płe­two­nur­ko­wą SWF „OCTOPUS”,

- Oddzia­łem Histo­rycz­nym WAT

Następ­nie mło­dzież mia­ła oka­zję obej­rzeć sprzęt, któ­ry wyko­rzy­stu­ją stu­den­ci z poszcze­gól­nych sek­cji. Wystą­pie­nie pod­cho­rą­żych cie­szy­ło się dużym zain­te­re­so­wa­niem wśród uczniów WOLI. Liczy­my na kolej­ne spotkania.

Skip to content