To już tylko wspomnienia …

To już tylko wspomnienia …

Przy­go­to­wa­nia do uro­czy­sto­ści ślu­bo­wa­nia klas pierw­szych oraz  nada­nia szko­le imie­nia szły peł­ną parą! Nasze młod­sze kole­żan­ki i kole­dzy, a tak­że kla­sy dru­gie doło­ży­ły wszel­kich sta­rań, aby pią­te­go paź­dzier­ni­ka wszyst­ko było dopię­te na ostat­ni guzik. W związ­ku z tym codzien­nie odby­wa­ły się pró­by do czę­ści zarów­no arty­stycz­nej, jak i ofi­cjal­nej. Z eks­cy­ta­cją oraz nut­ką stre­su wycze­ki­wa­li­śmy tego dnia.

Oli­wia Stan­kie­wicz, 2 Ag
fot. Oli­wia Stan­kie­wicz