Udział uczniów WOLI w konkursie „Latająca miotła Baby Jagi”

Udział uczniów WOLI w konkursie „Latająca miotła Baby Jagi”

10 mar­ca 2023 r. sze­ścio­ro naszych kade­tów wzię­ło udział w X Ogól­no­pol­skim Kon­kur­sie Wie­dzy Lot­ni­czej „Lata­ją­ca mio­tła Baby Jagi” w Byto­miu. W trak­cie kon­kur­su zawod­ni­cy zma­ga­li się  z pyta­nia­mi z: histo­rii lot­nic­twa, aero­dy­na­mi­ki i mecha­ni­ki lotu, lot­nic­twa woj­sko­we­go, pod­staw pra­wa lot­ni­cze­go oraz ruchu lot­ni­cze­go, pod­staw mete­oro­lo­gii, pod­staw nawi­ga­cji lot­ni­czej, pod­staw kon­struk­cji lot­ni­czych, pod­staw napę­dów lot­ni­czych, jak też pod­staw fra­ze­olo­gii lot­ni­czej w języ­ku angiel­skim. Kolej­nym zada­niem było roz­po­zna­wa­nie na zdję­ciach stat­ków powietrz­nych i ich elementów.

Przed kon­kur­sem mło­dzież mia­ła oka­zję zwie­dzić Muzeum Lot­nic­twa Pol­skie­go w Krakowie.

Skip to content