Warsztaty dla uczniów WOLI

Warsztaty dla uczniów WOLI

W lutym 2023 roku zosta­ły prze­pro­wa­dzo­ne przez dok­to­ran­tów Szko­ły Dok­tor­skiej Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej warsz­ta­ty dla naszych uczniów.

Ucznio­wie kla­sy 3A w cza­sie zajęć „Kryp­to­gra­fia syme­trycz­na i asy­me­trycz­na” połą­czy­li teo­rię z prak­ty­ką, poprzez pra­cę w spe­cjal­nie przy­go­to­wa­nym dla nich śro­do­wi­sku. Celem warsz­ta­tów było zapo­zna­nie uczest­ni­ków z pod­sta­wo­wy­mi mecha­ni­zma­mi wyko­rzy­sty­wa­ny­mi w kryp­to­gra­fii. Zaś kade­ci kla­sy 2D uczest­ni­czy­li w zaję­ciach  „Współ­cze­sny ter­ro­ryzm w Pol­sce i na świe­cie”. W obec­nych cza­sach zagad­nie­nie ter­ro­ry­zmu sta­je się coraz bar­dziej powszech­ne, a to prze­kła­da się na bez­pie­czeń­stwo pań­stwa w wymia­rze obiek­tyw­nym oraz subiek­tyw­nym – postrze­ga­nia przez społeczeństwo.

Warsz­ta­ty dla mło­dzie­ży z kla­sy 1B obej­mo­wa­ły temat: „Wybra­ne aspek­ty bez­pie­czeń­stwa”, w trak­cie któ­rych ucznio­wie zapo­zna­li się z wybra­ny­mi aspek­ta­mi bez­pie­czeń­stwa. Poru­szo­ne zosta­ły m.in. kwe­stie zwią­za­ne z powszech­nym korzy­sta­niem z mediów elek­tro­nicz­nych oraz z bez­piecz­nym zacho­wa­niem w sieci.

„Roz­wój bro­ni strze­lec­kiej” to zaję­cia, w któ­rych bra­li udział ucznio­wie z kla­sy 1C. Pod­czas warsz­ta­tów omó­wio­no, jak zmie­nia­ła się broń na prze­strze­ni lat oraz jak wyglą­da jej pro­duk­cja w cza­sach współ­cze­snych. Kade­ci pozna­li zaawan­so­wa­ne tech­ni­ki wytwa­rza­nia i bada­nia, m. in. tech­ni­ki przy­ro­sto­we, któ­re sto­so­wa­ne są przez inży­nie­rów mechatroników.

Ilość pytań zada­wa­nych w trak­cie warsz­ta­tów przez mło­dzież WOLI świad­czy o tym, iż zagad­nie­nia przed­sta­wio­ne pod­czas warsz­ta­tów były dla nich interesujące.

Skip to content