Wojskowe Targi Służby i Pracy

Wojskowe Targi Służby i Pracy

17.03.2023 r. gru­pa kade­tów WOLI uda­ła się do Rado­mia na I Woj­sko­we Tar­gi Służ­by i Pra­cy. Byli­śmy jed­nym z wystaw­ców. Oso­by odwie­dza­ją­ce nasze sta­no­wi­sko mogły poroz­ma­wiać z kade­ta­mi o ofer­cie WOLI, otrzy­mać pamiąt­ko­we dro­bia­zgi oraz zmie­rzyć się z gra­mi logicz­ny­mi, któ­re im zaofe­ro­wa­li­śmy. Ponad­to nasi ucznio­wie zapo­zna­li się z ofer­tą innych wystaw­ców pro­mu­ją­cych woj­sko­we uczel­nie wyż­sze oraz sprzęt słu­żą­cy obron­no­ści kra­ju. Zado­wo­lo­na z wyjaz­du mło­dzież zade­kla­ro­wa­ła chęć uda­nia się na Woj­sko­we Tar­gi Służ­by i Pra­cy rów­nież w przy­szłym roku.

 

 

Skip to content