WOLI – ZŁOTA SZKOŁA 2023

WOLI – ZŁOTA SZKOŁA 2023

12 stycz­nia 2023 r. Fun­da­cja Edu­ka­cyj­na Per­spek­ty­wy ogło­si­ła ran­king naj­lep­szych szkół ponad­pod­sta­wo­wych w Pol­sce. Prze­ana­li­zo­wa­no w nim wyni­ki 1360 lice­ów ogól­no­kształ­cą­cych (spo­śród 2200).

Pod uwa­gę bra­no: wyni­ki matu­ry z przed­mio­tów obo­wiąz­ko­wych (waga 30%), wyni­ki matu­ry z przed­mio­tów dodat­ko­wych (waga 45%) oraz suk­ce­sy w olim­pia­dach (waga 25%).

W tego­rocz­nym ran­kin­gu zade­biu­to­wa­ło nasze liceum i od razu uzy­ska­ło tytuł ZŁOTEJ SZKOŁY.

W Ran­kin­gu Lice­ów War­szaw­skich 2023 WOLI zaję­ło 18 miej­sce, w Ran­kin­gu Woje­wódz­kim Lice­ów 2023 (mazo­wiec­kie) – 21 miej­sce, zaś w Ran­kin­gu Lice­ów Ogól­no­kształ­cą­cych 2023 – 58 miej­sce w Polsce.

Wię­cej o wyni­kach na stro­nie Fundacji:

 https://​2023​.licea​.per​spek​ty​wy​.pl/​2​0​2​3​/​r​a​n​k​i​n​g​s​/​r​a​n​k​i​n​g​-​l​i​c​e​o​w​-​w​a​r​s​z​a​w​s​k​ich

Skip to content