Wybory przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego WOLI

W śro­dę, 21 paź­dzier­ni­ka 2020 roku, odby­ły się elek­tro­nicz­ne wybo­ry przed­sta­wi­cie­li Samo­rzą­du Uczniow­skie­go Woj­sko­we­go Ogól­no­kształ­cą­ce­go Liceum Infor­ma­tycz­ne­go w War­sza­wie. Poprze­dzi­ła je emo­cjo­nal­na deba­ta kan­dy­da­tów prze­pro­wa­dzo­na 12 paź­dzier­ni­ka 2020 roku pod prze­wod­nic­twem Jaku­ba From­m­holz.
Zagło­so­wać mógł każ­dy uczeń WOLI poprzez udział w ankie­tach udo­stęp­nio­nych w dzien­ni­ku elek­tro­nicz­nym Librus w godzi­nach 8 – 20. W wybo­rach na Prze­wod­ni­czą­ce­go i Wice­prze­wod­ni­czą­ce­go gło­so­wa­ło 84% uczniów, na Rzecz­ni­ka Klas Dru­gich 82% uczniów oraz na Rzecz­ni­ka Klas Pierw­szych 86% uczniów.
W wyni­ku tego­rocz­nych wybo­rów skład Samo­rzą­du Uczniow­skie­go WOLI pre­zen­tu­je się nastę­pu­ją­co:
• Prze­wod­ni­czą­cy – BUDZYŃ Nata­lia (40% gło­sów)
•Wice­prze­wod­ni­czą­cy – KUBASIEWICZ Jago­da (29% gło­sów)
•Rzecz­nik Klas Dru­gich – KAŹMIERCZAK Wero­ni­ka (29% gło­sów)
•Rzecz­nik Klas Pierw­szych – MICHALSKI Woj­ciech (70% gło­sów)
Gra­tu­lu­je­my wygra­nej oraz życzy­my owoc­nej pra­cy i wie­lu suk­ce­sów!
Samo­rząd Uczniow­ski WOLI 2019 – 2020