Zaproszenie na dzień otwarty WOLI

Zaproszenie na dzień otwarty WOLI

Dyrek­cja, Gro­no Peda­go­gicz­ne oraz Ucznio­wie Woj­sko­we­go Ogól­no­kształ­cą­ce­go Liceum Infor­ma­tycz­ne­go im. Pol­skich Kryp­to­lo­gów w War­sza­wie ser­decz­nie zapra­sza­ją uczniów klas ósmych wraz z rodzi­ca­mi na dzień otwar­ty szko­ły, któ­ry odbę­dzie się w dniu 1 kwiet­nia 2023 roku o godzi­nie 12.00.

Dzień otwar­ty roz­pocz­nie­my spo­tka­niem z dyrek­cją szko­ły, nauczy­cie­la­mi przed­mio­to­wy­mi, wycho­waw­ca­mi inter­na­tu i ucznia­mi. Tego dnia moż­li­we będzie też obej­rze­nie szko­ły oraz poroz­ma­wia­nie z ucznia­mi i kadrą WOLI w celu uzy­ska­nia odpo­wie­dzi na nur­tu­ją­ce kan­dy­da­tów pytania.

Adres miej­sca spotkania: 

Klub WAT – Sala Kino­wa, ul. gen. Syl­we­stra Kali­skie­go 25A, 00 – 908 Warszawa

 

Załącz­nik:

Infor­ma­cje doty­czą­ce trans­mi­sji i doku­men­to­wa­nia dnia otwar­te­go WOLI

 

Oso­by, któ­re nie będą mogły uczest­ni­czyć oso­bi­ście w dniu otwar­tym WOLI zapra­sza­my na trans­mi­sję on-line.

Do wyda­rze­nia moż­na dołą­czyć pod linkiem:

https://​www​.face​bo​ok​.com/​e​v​e​n​t​s​/​1​0​0​7​9​2​4​4​7​6​8​5​5​7​7​1​/​?​r​e​f​=​n​e​w​s​f​eed

 

 

Skip to content