Drogi Czytelniku

Drogi Czytelniku

Zachę­cam Cię do się­gnię­cia po książ­kę, do poszu­ka­nia „nowych nie­od­kry­tych dróg”. Do posze­rza­nia hory­zon­tów, do odkry­wa­nia pasji i wresz­cie do odnaj­dy­wa­na boha­te­rów i przy­gód, któ­re zosta­ną w ser­cu na lata.

Już czwar­ty rok gro­ma­dzę dla Cie­bie książ­ki. Z róż­nych dzie­dzin, epok i o róż­nej tema­ty­ce. Wiem, że wciąż cze­goś bra­ku­je, wciąż mam nie­do­syt, że lista jest cią­gle otwar­ta. Ale też mam pew­ność, że to co już jest wystar­czy, by zacząć. Pro­po­nu­ję „fan­ta­sty­kę” jeśli wie­rzysz, że świat ma też inny wymiar, czas i inną prze­strzeń. Jeśli jesteś fanem świa­ta nie­do­sko­na­łe­go, w któ­rym „czło­wiek to brzmi dum­nie” pro­po­nu­ję Kra­jew­skie­go, Mro­za albo Miło­szew­skie­go. A jeśli masz dość, masz chan­drę, lub po pro­stu masz czas, to poczy­taj o innych. Bio­gra­fia Himils­ba­cha, Błasz­czy­kow­skie­go, Sina­try czy Kukucz­ki poka­zu­ją, że życie ma nie tyl­ko bla­ski ale i cie­nie, i że trud wycho­dze­nia z cie­nia ma więk­szą war­tość niż tkwie­nie nie­ustan­nie w blasku.

Powie­ści oby­cza­jo­we, repor­ta­że i kla­sy­ka (Dosto­jew­ski, Kaf­ka, Eco, Hes­se, Pilch, Kapu­ściń­ski), lite­ra­tu­ra histo­rycz­na, filo­zo­fia i psy­cho­lo­gia – po to możesz się­gnąć i spró­bo­wać zmie­rzyć się z myślą Kar­te­zju­sza, że „czy­ta­nie dobrych ksią­żek jest niczym roz­mo­wa z naj­wspa­nial­szy­mi ludź­mi minio­nych czasów”.

Jolan­ta Chosia

Skip to content