EPUAP

Infor­mu­je­my, że Woj­sko­we Ogól­no­kształ­cą­ce Liceum Infor­ma­tycz­ne im. Pol­skich Kryp­to­lo­gów posia­da elek­tro­nicz­ną skrzyn­kę podaw­czą na ogól­no­pol­skiej plat­for­mie ePU­AP (adres www​.epu​ap​.gov​.pl )

Na wska­za­nej stro­nie moż­li­we jest zało­że­nie kon­ta w celu dostę­pu do elek­tro­nicz­nej skrzyn­ki podaw­czej i dostar­cze­nia do Woj­sko­we­go Ogól­no­kształ­cą­ce­go Liceum Infor­ma­tycz­ne­go doku­men­tu elektronicznego.

Ścież­ka dostępu:

„Kata­log spraw” » „Naj­now­sze usłu­gi” » „Naj­now­sze usłu­gi cen­tral­ne” » „Pismo ogól­ne do pod­mio­tu publicz­ne­go” » wybrać „Załatw spra­wę” » nastą­pi koniecz­ność zalo­go­wa­nia » przej­ście do for­mu­la­rza pisma ogólnego »

https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/najnowsze-uslugi/najnowsze-uslugi-centralne‑2/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego-nowe

Wytwo­rzo­ne przez: Administrator ()

Wytwo­rzo­ne: 19 wrze­śnia 2022

Udo­stęp­nio­ne: 19 wrze­śnia 2022

Zmie­nio­ne: 24 mar­ca 2023

Skip to content