e‑WOLI

 

Gazet­ka e‑WOLI to nie tyl­ko pod­su­mo­wa­nie naj­waż­niej­szych wyda­rzeń z życia naszej szko­ły. To tak­że miej­sce, w któ­rym nasi ucznio­wie publi­ku­ją swo­ją twór­czość. To rów­nież moż­li­wość, by lepiej poznać naszą szko­łę i jej podopiecznych.

Zapra­sza­my do lektury!

Skip to content