Internat w obiektywie 2019 – 2020

Dzień Książ­ki – czer­wiec 2020

Dzień Dziec­ka – 1 czerw­ca 2020

Nasza pla­ne­ta ZIEMIA – 22 kwiet­nia 2020

Łączy nas pamięć… Akcja „Żon­ki­le 2020” – kwie­cień 2020

Wycho­waw­cy inter­na­tu w tro­sce o bez­pie­czeń­stwo mło­dzie­ży – kwie­cień 2020

Ogól­no­pol­ska akcja „Kart­ka dla medy­ka” – kwie­cień 2020

Warsz­ta­ty z ręko­dzie­ła „Wiel­ka­noc­na pisan­ka” – kwie­cień 2020

Świą­tecz­na pamięć – Wiel­ka­noc 2020

Bez­piecz­ny Inter­net – 11 lute­go 2020

Dzień pozy­tyw­ne­go myśle­nia – 2 lute­go 2020

Pora ostrzyć łyż­wy – 11 stycz­nia 2020

Świą­tecz­ne waria­cje – deko­ra­cje bożo­na­ro­dze­nio­we – 20 grud­nia 2019

WOLI dar­czyń­cą dla woj­sko­wej Rodzi­ny z Bemo­wa – 13 grud­nia 2020

Świą­tecz­ne kolę­do­wa­nie – 9 grud­nia 2019

Miko­łaj­ko­we warsz­ta­ty deko­ro­wa­nia pier­ni­ków – 6 grud­nia 2019

Świą­tecz­ne przy­go­to­wa­nia – 6 grud­nia 2019

Magia świąt… – 29 listo­pa­da 2019

Muzeum Ordy­na­ria­tu Polo­we­go Woj­ska Pol­skie­go – 24 listo­pa­da 2019

Dzień Praw Dziec­ka – 20 listo­pa­da 2019

Warsz­ta­ty z ręko­dzie­ła – 15 listo­pa­da 2019

Akcja „Żoł­nier­ska pamięć” – 20 paź­dzier­ni­ka 2019

Akcja „Boha­te­rON” – 17 paź­dzier­ni­ka 2019

Pik­nik mun­du­ro­wy – 5 paź­dzier­ni­ka 2019

Świa­to­wy Dzień Tablicz­ki Mno­że­nia – 4 paź­dzier­ni­ka 2019

Świa­to­wy dzień uśmie­chu – 4 paź­dzier­ni­ka 2019

Akcje cha­ry­ta­tyw­ne – rok szkol­ny 2019/2020

Naro­do­we czy­ta­nie – 29 wrze­śnia 2019

Pozna­je­my War­sza­wę – 27 wrze­śnia 2019

Kon­cert Cho­pi­now­ski w Łazien­kach Kró­lew­skich – 22 wrze­śnia 2019

Ogól­no­pol­ska akcja „Sprzą­ta­MY las” - 20 wrze­śnia 2019

Dzień emo­ti­ko­na – 19 wrze­śnia 2019

Mul­ti­me­dial­ny Park Fon­tann – 14 wrze­śnia 2019

Ścież­ka edu­ka­cyj­no-rekre­acyj­na „Śla­da­mi łosia” – 14 wrze­śnia 2019

Zwie­dza­nie obiek­tów WAT – 2 wrze­śnia 2019

Pierw­sze spo­tka­nie – 1 wrze­śnia 2019

Dzień Książ­ki