Kadra

Ewa Kac­przykDyrek­tor
Marze­na SzpatuśkoWice­dy­rek­tor     
Mariusz OlszakKie­row­nik Internatu
Artur Konior
1A
Piotr Goruk-Gór­ski
Dok­tor nauk o bez­pie­czeń­stwie, wykła­dow­ca Wyż­szej Szko­ły Gospo­dar­ki Euroregionalnej
1B
Seba­stian Pychyński
Nauczy­ciel aka­de­mic­ki Wyż­szej Szko­ły Edu­ka­cja w Sporcie
1C
Mag­da­le­na Król-Duda
1D
Robert Droz­dow­ski
Dok­tor nauk mate­ma­tycz­nych, wykła­dow­ca aka­de­mic­ki Woj­sko­wej Aka­de­mii Technicznej
2A
Jolan­ta Beling2B
Maciej Zub­ko­wicz2C
Iwo­na Golba
2D
Robert Kowal­ski3A
Lesław Kawa­lec3B
Piotr Sere­dyń­ski3C
Maciej Sta­nek
Dok­tor nauk humanistycznych
4A
Maciej Gostom­ski1A
Arka­diusz Grudziński1B
Anna Aksa­mit1C
Danu­ta Siemianowska1D
Piotr Baku­niak2A
Kata­rzy­na Zarzycka2B
Janusz Krysz­czuk2C
Ane­ta Strep2D
Ane­ta Maciątek3A
Moni­ka Nowak3B
Domi­nik Leśniewski3C
Han­ka Delbani
Dok­tor nauk peda­go­gicz­nych z zakre­su kul­tu­ry fizycznej
4A
Alek­san­dra Michalczuk
Marze­na Szpatuśko
Łukasz Zięba
Język pol­ski
Lesław Kawa­lec
Joan­na Koprek
Mag­da­le­na Król-Duda
Język angiel­ski
Elż­bie­ta Krysztofiak
Iwo­na Golba
Dok­tor nauk huma­ni­stycz­nych, nauczy­ciel aka­de­mic­ki Woj­sko­wej Aka­de­mii Technicznej
Język nie­miec­ki
Maciej Sta­nek
Dok­tor nauk humanistycznych
Histo­ria
Łukasz Zamęc­ki
Dr hab. nauk spo­łecz­nych, Wykła­dow­ca Uni­wer­sy­te­tu Warszawskiego
Wie­dza o społeczeństwie
Zofia Ostrow­skaPod­sta­wy przedsiębiorczości
Seba­stian Pychyński
Nauczy­ciel aka­de­mic­ki Wyż­szej Szko­ły Edu­ka­cja w Sporcie
Geo­gra­fia
Michał Dre­wa
Mar­ta Kijeńska
Dok­tor nauk tech­nicz­nych, adiunkt Insty­tu­tu Ochro­ny Śro­do­wi­ska – Pań­stwo­we­go Insty­tu­tu Badawczego

Iza­be­la Okrasa

Bio­lo­gia
Andrzej Gumo­la
Mar­ta Kijeńska
Dok­tor nauk tech­nicz­nych, adiunkt Insty­tu­tu Ochro­ny Śro­do­wi­ska – Pań­stwo­we­go Insty­tu­tu Badawczego
Woj­ciech Pacholec
Che­mia
Jolan­ta Beling
Piotr Pietuchowski
Rafał Zakrzewski
Fizy­ka
Ewa Bucz­kow­ska
ⓘ  Lidia Cukrowska
dorad­ca meto­dycz­ny w zakre­sie mate­ma­ty­ki War­szaw­skie­go Cen­trum Inno­wa­cji Edu­ka­cyj­no-Spo­łecz­nych i Szko­leń (WCIES)
Robert Droz­dow­ski
Dok­tor nauk mate­ma­tycz­nych, wykła­dow­ca aka­de­mic­ki Woj­sko­wej Aka­de­mii Technicznej
Mag­da­le­na Gradek
Ewa Kac­przyk
Piotr Koza­rzew­ski
Dok­tor nauk mate­ma­tycz­nych, wykła­dow­ca aka­de­mic­ki Woj­sko­wej Aka­de­mii Technicznej
Paweł Lubo­wiec­ki
Dok­tor nauk mate­ma­tycz­nych, wykła­dow­ca aka­de­mic­ki Woj­sko­wej Aka­de­mii Technicznej
Woj­ciech Matuszewski
Wykła­dow­ca aka­de­mic­ki Woj­sko­wej Aka­de­mii Technicznej

Piotr Sere­dyń­ski
Rafał Zakrzewski

Mate­ma­ty­ka
Ali­cja Kida
Nauczy­ciel aka­de­mic­ki w Woj­sko­wej Aka­de­mii Technicznej

Piotr Sere­dyń­ski

Infor­ma­ty­ka
Artur Konior
Robert Kowalski
Maciej Zubkowicz
Wycho­wa­nie fizyczne
Leszek Brzeź­ny
Pra­cow­nik Woj­sko­wej Aka­de­mii Technicznej
Edu­ka­cja dla Bezpieczeństwa
Maciej Sta­nek
Dok­tor nauk humanistycznych
Histo­ria i teraźniejszość
Piotr Wosz­czyk
Kape­lan Woj­sko­wej Aka­de­mii Technicznej
Filo­zo­fia
Piotr Goruk-Gór­ski
Dok­tor nauk o bez­pie­czeń­stwie, wykła­dow­ca Wyż­szej Szko­ły Gospo­dar­ki Euroregionalnej
Edu­ka­cja Wojskowa
Ane­ta TraczykWycho­wa­nie do życia w rodzinie
Paweł Mazu­rek
Piotr Wosz­czyk
Kape­lan Woj­sko­wej Aka­de­mii Technicznej
Reli­gia
Patry­cja Świętochowska-ŁaziukEty­ka
Ane­ta TraczykPeda­gog
Rena­ta ŁabaPsy­cho­log
Jolan­ta ChosiaBiblio­te­karz
Anna Aksa­mit
Piotr Baku­niak
Han­ka Delbani
Dok­tor nauk peda­go­gicz­nych z zakre­su kul­tu­ry fizycznej
Patryk Doma­ga­ła
Maciej Gostom­ski                                                                                                                                                                        
Arka­diusz Grudziński
Sta­ni­sław Grzesiak
Artur Konior
Janusz Krysz­czuk
Kry­sty­na Leśniak
Domi­nik Leśniewski
Ane­ta Maciątek
Moni­ka Nowak
Kazi­mierz Okraszewski
Mariusz Olszak
Jaro­sław Otton
Paweł Sar­na
Danu­ta Siemianowska
Jakub Sło­wik
Pra­cow­nik Woj­sko­wej Aka­de­mii Technicznej
Ane­ta Strep
Kata­rzy­na Zarzycka
Jolan­ta Chosia
Marze­na Szpatuśko
Maciej Sta­nek
Dok­tor nauk humanistycznych
Koło dzien­ni­kar­skie
płk. Mariusz ChmielewskiKoło infor­ma­tycz­ne
Kazi­mierz OkraszewskiKoło Mło­de­go Innowatora
Maciej Sta­nek
Dok­tor nauk humanistycznych
Koło sza­cho­we
Artur Konior
Maciej Zubkowicz
Zaję­cia z pływania
Skip to content