Kadra

Ewa Kac­przykDyrek­tor
Marze­na SzpatuśkoWice­dy­rek­tor     
Michał Dre­wa
1A
Ewa Bucz­kow­ska
1B
Alek­san­dra Michalczuk
1D
Moni­ka Cho­dacz – Olejarz 
2A
Maciej Sta­nek
Dok­tor nauk humanistycznych
2B
Seba­stian Pychyński
Nauczy­ciel aka­de­mic­ki Wyż­szej Szko­ły Edu­ka­cja w Sporcie
2C
Krzysz­tof Ambroziewicz
2D
Robert Droz­dow­ski
Dok­tor nauk mate­ma­tycz­nych, wykła­dow­ca aka­de­mic­ki Woj­sko­wej Aka­de­mii Technicznej
3A
Jolan­ta Beling3B
Maciej Zub­ko­wicz3C
Iwo­na Golba
3D
Robert Kowal­ski4A
Marze­na Szpatuśko4B
Piotr Sere­dyń­ski4C
Miro­sła­wa Komor 1A
Han­ka Delbani
Dok­tor nauk peda­go­gicz­nych z zakre­su kul­tu­ry fizycznej
1B
Piotr Baku­niak1D
Maciej Gostom­ski2A
Rafał Machow­ski 2B
Anna Aksa­mit2C
Danu­ta Siemianowska2D
Janusz Krysz­czuk3A
Kata­rzy­na Zarzycka3B
Sta­ni­sław Grzesiak3C
Ane­ta Strep3D
Miro­sław Kowalski 4A
Moni­ka Nowak4B
Domi­nik Łodej4C
Alek­san­dra Michalczuk
Marze­na Szpatuśko
Łukasz Zięba
Język pol­ski
Krzysz­tof Ambroziewicz
Joan­na Koprek
Język angiel­ski
Elż­bie­ta Krysztofiak
Iwo­na Golba
Dok­tor nauk huma­ni­stycz­nych, nauczy­ciel aka­de­mic­ki Woj­sko­wej Aka­de­mii Technicznej
Język nie­miec­ki
Maciej Sta­nek
Dok­tor nauk humanistycznych
Histo­ria
Łukasz Zamęc­ki
Dr hab. nauk spo­łecz­nych, Wykła­dow­ca Uni­wer­sy­te­tu Warszawskiego
Wie­dza o społeczeństwie
Zofia Ostrow­skaPod­sta­wy przedsiębiorczości
Seba­stian Pychyński
Nauczy­ciel aka­de­mic­ki Wyż­szej Szko­ły Edu­ka­cja w Sporcie
Geo­gra­fia
Michał Dre­wa
Mar­ta Kijeńska
Dok­tor nauk tech­nicz­nych, adiunkt Insty­tu­tu Ochro­ny Śro­do­wi­ska – Pań­stwo­we­go Insty­tu­tu Badawczego

Iza­be­la Okrasa

Bio­lo­gia
Andrzej Gumo­la
Mar­ta Kijeńska
Dok­tor nauk tech­nicz­nych, adiunkt Insty­tu­tu Ochro­ny Śro­do­wi­ska – Pań­stwo­we­go Insty­tu­tu Badawczego
Woj­ciech Pacholec
Che­mia

Jolan­ta Beling
Piotr Pietuchowski
Leszek Piotrowski 
Wło­dzi­mierz Ungier 
Rafał Zakrzewski

Fizy­ka
Ewa Bucz­kow­ska
Moni­ka Cho­dacz – Olejarz 
ⓘ  Lidia Cukrowska
dorad­ca meto­dycz­ny w zakre­sie mate­ma­ty­ki War­szaw­skie­go Cen­trum Inno­wa­cji Edu­ka­cyj­no-Spo­łecz­nych i Szko­leń (WCIES)
Robert Droz­dow­ski
Dok­tor nauk mate­ma­tycz­nych, wykła­dow­ca aka­de­mic­ki Woj­sko­wej Aka­de­mii Technicznej
Mag­da­le­na Gradek
Ewa Kac­przyk
Paweł Lubo­wiec­ki
Dok­tor nauk mate­ma­tycz­nych, wykła­dow­ca aka­de­mic­ki Woj­sko­wej Aka­de­mii Technicznej

Piotr Sere­dyń­ski
Rafał Zakrzewski

Mate­ma­ty­ka
Ali­cja Kida
Nauczy­ciel aka­de­mic­ki w Woj­sko­wej Aka­de­mii Technicznej

Piotr Sere­dyń­ski

Infor­ma­ty­ka
Artur Konior
Robert Kowalski
Maciej Zubkowicz
Wycho­wa­nie fizyczne
Leszek Brzeź­ny
Pra­cow­nik Woj­sko­wej Aka­de­mii Technicznej
Edu­ka­cja dla Bezpieczeństwa
Maciej Sta­nek
Dok­tor nauk humanistycznych
Histo­ria i teraźniejszość
Piotr Wosz­czyk
Kape­lan Woj­sko­wej Aka­de­mii Technicznej
Filo­zo­fia
Piotr Goruk-Gór­ski
Dok­tor nauk o bez­pie­czeń­stwie, wykła­dow­ca Wyż­szej Szko­ły Gospo­dar­ki Euroregionalnej
Edu­ka­cja Wojskowa
Ane­ta TraczykWycho­wa­nie do życia w rodzinie
Mate­usz Farfus
Piotr Wosz­czyk
Kape­lan Woj­sko­wej Aka­de­mii Technicznej
Reli­gia
Patry­cja Świętochowska-ŁaziukEty­ka
Ane­ta TraczykPeda­gog
Rena­ta ŁabaPsy­cho­log
Jolan­ta ChosiaBiblio­te­karz
Andrzej Kró­li­kow­skiChór szkol­ny
Anna Aksa­mit
Piotr Baku­niak
Han­ka Delbani
Dok­tor nauk peda­go­gicz­nych z zakre­su kul­tu­ry fizycznej
Michał Gąsiń­ski
Maciej Gostom­ski                                                                                                                                                                       
Sta­ni­sław Grzesiak
Miro­sła­wa Komor 
Miro­sław Kowalski 
Janusz Krysz­czuk
Kry­sty­na Leśniak
Domi­nik Łodej 
Rafał Machow­ski 
Moni­ka Nowak
Kazi­mierz Okraszewski
Anna Oli­szew­ska 
Paweł Sar­na
Danu­ta Siemianowska
Jakub Sło­wik
Pra­cow­nik Woj­sko­wej Aka­de­mii Technicznej
Piotr Sta­sie­wicz – Kie­row­nik Internatu
Ane­ta Strep
Kata­rzy­na Zarzycka
Jolan­ta Chosia
Marze­na Szpatuśko
Maciej Sta­nek
Dok­tor nauk humanistycznych
Koło dzien­ni­kar­skie
gen. bryg. Mariusz ChmielewskiKoło infor­ma­tycz­ne
Kazi­mierz OkraszewskiKoło Mło­de­go Innowatora
Maciej Sta­nek
Dok­tor nauk humanistycznych
Koło sza­cho­we
Sta­ni­sław Grzesiak
Artur Konior
Zaję­cia z pływania
Skip to content