Kontakt

Wojskowe Ogólnokształcące Liceum Informatyczne im. Polskich Kryptologów

ul. gen. Syl­we­stra Kali­skie­go 29A
00 – 908 Warszawa

tel. 261 839 511
fax. 261 839 074
sekretariat.​woli@​wat.​edu.​pl

REGON 384224986

Telefony kontaktowe

Dyrek­tor261 839 511
Wice­dy­rek­tor261 838 008
Sekre­ta­riat261 839 511
Kie­row­nik Internatu885 336 218
Kie­row­nik Zespołu261 838 016
Peda­gog885 336 217
Psy­cho­log261 838 009
Por­tier­nia Budy­nek Szkoły261 838 013
Sekre­ta­riat Internatu261 838 022
Pokój Wycho­waw­ców
Inter­nat DS WAT Nr 3
I pię­tro – kla­sa czwar­ta, dziew­czę­ta kla­sy pierwsze
261 838 021
Pokój Wycho­waw­ców
Inter­nat DS WAT Nr 3
II pię­tro – chłop­cy kla­sy pierwsze
261 838 010
Pokój Wycho­waw­ców
Inter­nat DS WAT Nr 3
III pię­tro – kla­sy drugie
261 838 019
Pokój Wycho­waw­ców
Inter­nat DS WAT Nr 3
IV pię­tro – kla­sy trzecie
261 838 012
Por­tier­nia
Inter­nat DS WAT Nr 3
261 838 011

Sekre­ta­riat Liceum dzia­ła w dni robo­cze, od ponie­dział­ku do piąt­ku w godzi­nach 7.30−15.30.

Dojazd ZTM:

  • auto­bu­sa­mi linii: 122, 154, 220 oraz 320 – przy­sta­nek WAT
  • auto­bu­sem linii 523 – przy­sta­nek STARE BEMOWO
  • tram­wa­jem linii 20 – przy­sta­nek WAT
Skip to content