Sztandar

I sta­ło się! Wycze­ki­wa­ny od trzech lat moment w koń­cu nad­szedł. 8 paź­dzier­ni­ka 2022 r. z pew­no­ścią zapi­sał się zło­ty­mi zgło­ska­mi w histo­rii WOLI. Jako spo­łecz­ność szkol­na może­my z dumą ogło­sić, że nasze Liceum posia­da wła­sny sztan­dar. To nie tyl­ko pięk­nie wyko­na­ny i obszy­ty kawa­łek tka­ni­ny, ale naj­waż­niej­szy sym­bol Woj­sko­we­go Ogól­no­kształ­cą­ce­go Liceum Infor­ma­tycz­ne­go. Wyra­ża on przede wszyst­kim przy­wią­za­nie uczniów i nauczy­cie­li do szko­ły jako Małej Ojczy­zny. Miej­sca, gdzie moż­na doświad­czać sie­bie i świa­ta oraz gdzie każ­dy będzie się czuł potrzeb­ny. Taki­mi sło­wa­mi biskup polo­wy Woj­ska Pol­skie­go Jego Eks­ce­len­cja ks. biskup dr Wie­sław Lecho­wicz okre­ślił rolę sztan­da­ru we współ­cze­snej szko­le, w trak­cie mszy św. w Kate­drze Polo­wej Woj­ska Pol­skie­go w Warszawie.

Prze­ka­za­nia sztan­da­ru na ręce Pani Dyrek­tor – Ewy Kac­przyk doko­nał oso­bi­ście Wice­pre­mier Rady Mini­strów – Mini­ster Obro­ny Naro­do­wej Pan Mariusz Błasz­czak. Uro­czy­stość na Pla­cu Pił­sud­skie­go w War­sza­wie zgro­ma­dzi­ła tłu­my. Wśród zapro­szo­nych gości na try­bu­nie hono­ro­wej zna­leź­li się m.in. przed­sta­wi­cie­le: Mini­ster­stwa Obro­ny Naro­do­wej, Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej, ducho­wień­stwa, woj­ska, insty­tu­cji pań­stwo­wych. Swo­ją obec­no­ścią zaszczy­ci­li nas rów­nież Pani Jani­na Syl­we­strzak, cór­ka Maria­na Rejew­skie­go, jed­ne­go z patro­nów naszej szko­ły, mat­ka chrzest­na sztan­da­ru oraz Pan Tomasz Zdzi­kot – Wice­pre­zes Zarzą­du ds. Roz­wo­ju KGHM Pol­ska Miedź S.A., ojciec chrzest­ny sztandaru.

W obec­no­ści wymie­nio­nych osób oraz rodzi­ców uczniów przed­sta­wi­cie­le klas pierw­szych zło­ży­li uro­czy­ste ślu­bo­wa­nie. Tym samym zosta­li ofi­cjal­nie przy­ję­ci do gro­na szkol­nej spo­łecz­no­ści. Niech dewi­za: „Bóg, Honor, Ojczy­zna, Nauka”, wyszy­ta na sztan­da­rze, sta­le przy­świe­ca naszym kade­tom, wycho­wan­kom i absolwentom.

Uro­czy­stość zakoń­czy­ła defi­la­da pod­dzia­łów. Przed try­bu­ną prze­ma­sze­ro­wa­ły: Kom­pa­nia Repre­zen­ta­cyj­na Woj­ska Pol­skie­go, pod­od­dzia­ły Woj­sko­we­go Ogól­no­kształ­cą­ce­go Liceum Infor­ma­tycz­ne­go, Pod­od­dział Ogól­no­kształ­cą­ce­go Liceum Lot­ni­cze­go, Pod­od­dział towa­rzy­szą­cy Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej, pod­od­dzia­ły Stu­denc­kie­go Koła Histo­rycz­ne­go Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej – w mun­du­rach Szko­ły Pod­cho­rą­żych Pie­cho­ty Kró­le­stwa Pol­skie­go. Defi­la­dę zamy­ka­ła Orkie­stra Repre­zen­ta­cyj­na Woj­ska Pol­skie­go im. gen.  Józe­fa Wybickiego.

fot.:  AgMa FOTO, Piotr Seredyński

 

Skip to content