Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania

Szko­ła jest nie­od­płat­na. Każ­dy uczeń otrzy­mu­je bez­płat­ne wyży­wie­nie, umun­du­ro­wa­nie oraz lap­to­pa. Ma też zagwa­ran­to­wa­ną opie­kę medycz­ną. Zakwa­te­ro­wa­nie w inter­na­cie rów­nież nie jest zwią­za­ne z żad­ny­mi kosztami.

W trak­cie rekru­ta­cji nie obo­wią­zu­ją żad­ne odgór­nie usta­lo­ne pro­gi punk­to­we. Przyj­mo­wa­ni są kan­dy­da­ci, któ­rzy uzy­ska­ją naj­więk­szą ilość punk­tów, z uwzględ­nie­niem ilo­ści wol­nych miejsc. Pod­czas ostat­niej rekru­ta­cji naj­mniej­sza licz­ba punk­tów, z któ­rą został przy­ję­ty uczeń to 152.

Nie. Wszyst­kich obo­wią­zu­ją te same, odgór­nie usta­lo­ne, nor­my żywie­nio­we. Ucznio­wie licem korzy­sta­ją z tej samej sto­łów­ki, co stu­den­ci Woj­sko­wej Aka­de­mii Technicznej.

Tak, jest pla­no­wa­ny, ale to, czy doj­dzie do skut­ku, uza­leż­nio­ne jest od panu­ją­cej w kra­ju sytu­acji epidemicznej.

Od ponie­dział­ku do czwart­ku włącz­nie czas trwa­nia zajęć uza­leż­nio­ny jest od pla­nu lek­cji poszcze­gól­nych klas (w przy­bli­że­niu od 8.00 do 17.00, z godzin­ną prze­rwą na obiad), nato­miast w pią­tek lek­cje koń­czą się naj­póź­niej o 13.15, gdyż mło­dzież tego dnia może wyje­chać na week­end do domu.

W kla­sach dru­gich jest 16 dziew­cząt, nato­miast w kla­sach pierw­szych uczy się 10 dziew­cząt. Dziew­czę­ta są przyj­mo­wa­ne na takich samych zasa­dach jak chłop­cy, a więc jedy­nym kry­te­rium, decy­du­ją­cym o przy­ję­ciu do szko­ły, jest uzy­ska­na w trak­cie rekru­ta­cji licz­ba punktów.

Szko­ła ofe­ru­je nastę­pu­ją­ce zaję­cia dodat­ko­we: koło „Scrab­ble”, koło sza­cho­we, koło  mate­ma­tycz­ne, koło infor­ma­tycz­ne, koło dzien­ni­kar­skie, Koło Mło­de­go Inno­wa­to­ra, Klub Dys­ku­syj­ny (ini­cja­ty­wa uczniow­ska) oraz zaję­cia z pływania.

Poko­je są dwu­oso­bo­we i trzyosobowe.

Pra­gnie­my, aby nasi ucznio­wie czu­li się dobrze w inter­na­cie, więc przed roz­po­czę­ciem roku szkol­ne­go moż­li­we jest zgła­sza­nie takich próśb, któ­re, w mia­rę moż­li­wo­ści, będą spełniane.

Ucznio­wie mogą wyjeż­dżać do domu w każ­dy week­end. Oczy­wi­ście ist­nie­je moż­li­wość pozo­sta­nia w internacie.

Wszy­scy ucznio­wie uczą się języ­ka angiel­skie­go (kon­ty­nu­acja po szko­le pod­sta­wo­wej) i nie­miec­kie­go (kon­ty­nu­acja lub nauka od pod­staw). Nie ist­nie­je moż­li­wość ucze­nia się inne­go języ­ka poza wspomnianymi.

Ucznio­wie mogą wycho­dzić poza teren szko­ły, jeże­li posia­da­ją pisem­ną zgo­dę rodzica.

Skip to content