Rekrutacja 2020/2021

UWAGA!

Uprzej­mie pro­si­my, aby kan­dy­da­ci ubie­ga­ją­cy się o przy­ję­cie do kla­sy pierw­szej Woj­sko­we­go Ogól­no­kształ­cą­ce­go Liceum Infor­ma­tycz­ne­go w roku szkol­nym 2020/2021, nad­sy­ła­li na adres szko­ły, od 11 maja 2020 roku (od godzi­ny 8.00), nastę­pu­ją­ce doku­men­ty:

 • wnio­sek rodziców/prawnych opie­ku­nów o przy­ję­cie dziec­ka do szko­ły;
 • orze­cze­nie lekar­skie o bar­dzo dobrym sta­nie zdro­wia;
 • oświad­cze­nie rodziców/prawnych opie­ku­nów o obję­cie dziec­ka opie­ką zdro­wot­ną;
 • oświad­cze­nie rodziców/prawnych opie­ku­nów o zapo­zna­niu się z zasa­da­mi prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych przez szko­łę.

Wszel­kie infor­ma­cje doty­czą­ce rekru­ta­cji moż­na uzy­skać pod nume­ra­mi tele­fo­nów: 261 838 009 lub 216 839 511 oraz pod adre­sem rekrutacja@​woli.​edu.​pl.

ABSOLWENCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 • Do 22 czerwca 2020 r., do godz. 15.00

  Skła­da­nie wnio­sków wraz z doku­men­ta­mi o przy­ję­cie do WOLI.

 • Do 12 czerwca 2020 r.

  Poda­nie do publicz­nej wia­do­mo­ści, ter­mi­nu prze­pro­wa­dza­nia pró­by spraw­no­ści fizycz­nej i spraw­dzia­nu pre­dys­po­zy­cji infor­ma­tycz­nych.

 • Od 23 czerwca do 7 lipca 2020 r.

  Prze­pro­wa­dze­nie pró­by spraw­no­ści fizycz­nej, oraz testu pre­dys­po­zy­cji infor­ma­tycz­nych.

 • Do 30 lipca 2020 r.

  Dru­gi ter­min pró­by spraw­no­ści fizycz­nej oraz testu pre­dys­po­zy­cji infor­ma­tycz­nych (dru­gi ter­min doty­czy tyl­ko tych kan­dy­da­tów, któ­rzy z przy­czyn nie­za­leż­nych nie mogli przy­stą­pić to w/w egza­mi­nów w ter­mi­nie pierw­szym).

 • Do 9 lipca 2020 r.

  Poda­nie do wia­do­mo­ści przez komi­sje rekru­ta­cyj­ną listy kan­dy­da­tów, któ­rzy uzy­ska­li pozy­tyw­ny wynik pró­by spraw­no­ści fizycz­nej oraz pozy­tyw­ny wynik spraw­dzia­nu pre­dys­po­zy­cji infor­ma­tycz­nych (w przy­pad­ku kan­dy­da­tów, któ­rzy przy­stą­pi­li do tych spraw­dzia­nów w dru­gim ter­mi­nie do 31 lip­ca 2020 r.)

 • Od 31 lipca do 4 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00

  Uzu­peł­nia­nie wnio­sków o przy­ję­cie do WOLI o kopie świa­dec­twa ukoń­cze­nia szko­ły pod­sta­wo­wej oraz kopie zaświad­cze­nia o wyni­kach egza­mi­nu ósmo­kla­si­sty.

 • Do 11 sierpnia 2020 r.

  Wery­fi­ka­cja przez komi­sje rekru­ta­cyj­ną wnio­sków o przy­ję­cie do szko­ły i doku­men­tów potwier­dza­ją­cych speł­nie­nie przez kan­dy­da­ta warun­ków lub kry­te­riów bra­nych pod uwa­gę w poste­po­wa­niu rekru­ta­cyj­nym.

 • 12 sierpnia 2020 r.

  Poda­nie do publicz­nej wia­do­mo­ści listy kan­dy­da­tów zakwa­li­fi­ko­wa­nych i nie­za­kwa­li­fi­ko­wa­nych.

 • Od 13 do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00

  Potwier­dze­nie przez rodzi­ca kan­dy­da­ta woli przy­ję­cia w posta­ci przed­ło­że­nia ory­gi­na­łu świa­dec­twa ukoń­cze­nia szko­ły pod­sta­wo­wej i ory­gi­na­łu zaświad­cze­nia o wyni­kach egza­mi­nu ósmo­kla­si­sty.

 • 19 sierpnia 2020 r. do godz. 14.00

  Poda­nie do publicz­nej wia­do­mo­ści przez komi­sję rekru­ta­cyj­ną listy kan­dy­da­tów przy­ję­tych i nie­przy­ję­tych.