Rekrutacja 2021/2022

Lista kan­dy­da­tów przy­ję­tych i nie­przy­ję­tych do klas pierw­szych WOLI w roku szkol­nym 2021/2022.

Uwa­ga! Aby przejść do doku­men­tu, nale­ży klik­nąć w powyż­szy link. Do odczy­ta­nia pli­ku nie­zbęd­ne jest hasło, któ­re zosta­nie Pań­stwu prze­sła­ne mailem.


Pyta­nia doty­czą­ce rekru­ta­cji moż­na kie­ro­wać na adres rekrutacja@​woli.​edu.​pl.

Zachę­ca­my do obej­rze­nia fil­mu, by dowie­dzieć się wię­cej o naszej szkole.

 • Od 17 maja do 31 maja 2021 r.

  Prze­sła­nie na adres WOLI:

  1) wnio­sku rodziców/prawnych opie­ku­nów o przy­ję­cie dziec­ka do Szkoły;
  2) orze­cze­nia lekar­skie­go o bar­dzo dobrym sta­nie zdrowia;
  3) oświad­cze­nie rodziców/prawnych opie­ku­nów o obję­ciu dziec­ka opie­ką zdrowotną;
  4) oświad­cze­nie rodziców/prawnych opie­ku­nów o zapo­zna­niu się z zasa­da­mi prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych przez Szkołę.

  UWAGA: Ter­min zło­że­nia wnio­sku zosta­nie docho­wa­ny, jeże­li wnio­sek wpły­nie do Szko­ły w poda­nym ter­mi­nie. Wnio­ski, któ­re wpły­ną po 31 maja 2021 r, będą roz­pa­try­wa­ne pod­czas rekru­ta­cji uzu­peł­nia­ją­cej o ile szko­ła będzie dys­po­no­wa­ła wol­ny­mi miejscami.

 • Od 1 czerwca do 14 czerwca 2021 r. 

  I etap poste­po­wa­nia rekrutacyjnego.

  a) Prze­pro­wa­dze­nie pró­by spraw­no­ści fizycz­nej (indy­wi­du­al­ne ter­mi­ny zgod­nie z zawia­do­mie­niem otrzy­ma­nym z sekre­ta­ria­tu Szkoły).
  b) Spraw­dzian pre­dys­po­zy­cji infor­ma­tycz­nych dla kan­dy­da­tów do kla­sy mate­ma­tycz­no-infor­ma­tycz­nej (ter­min zgod­nie z zawia­do­mie­niem otrzy­ma­nym z sekre­ta­ria­tu Szkoły).

 • 17 czerwca 2021 r. 

  Poda­nie przez komi­sję rekrutacyjną:

  a) listy kan­dy­da­tów, któ­rzy uzy­ska­li pozy­tyw­ne wyni­ki spraw­dzia­nu pre­dys­po­zy­cji informatycznych;
  b) listy kan­dy­da­tów, któ­rzy uzy­ska­li pozy­tyw­ne wyni­ki egza­mi­nu spraw­no­ści fizycznej.

 • Od 1 lipca do 8 lipca 2021 r. 

  Dodat­ko­we ter­mi­ny prze­pro­wa­dze­nia egza­mi­nu spraw­no­ści fizycz­nej oraz spraw­dzia­nu pre­dys­po­zy­cji informatycznych.

 • Do 9 lipca 2021 r.

  Poda­nie przez komi­sję rekru­ta­cyj­ną listy kan­dy­da­tów, któ­rzy w ter­mi­nie dodat­ko­wym uzy­ska­li pozy­tyw­ne wyni­ki spraw­dzia­nu pre­dys­po­zy­cji infor­ma­tycz­nych oraz listy kan­dy­da­tów, któ­rzy w ter­mi­nie dodat­ko­wym uzy­ska­li pozy­tyw­ne wyni­ki egza­mi­nu spraw­no­ści fizycznej.

 • Od 25 czerwca do 14 lipca 2021 r., do godz. 15.00

  Uzu­peł­nie­nie wnio­sku o przy­ję­cie do Szko­ły, o kopie świa­dec­twa ukoń­cze­nia szko­ły oraz kopie zaświad­cze­nia o wyni­kach egza­mi­nu ósmoklasisty.
  Uwa­ga: Doku­men­ty skła­da­ją kan­dy­da­ci, któ­rzy uzy­ska­li pozy­tyw­ny wynik egza­mi­nu spraw­no­ści fizycz­nej oraz spraw­dzia­nu pre­dys­po­zy­cji infor­ma­tycz­nych. Kopie musza być poświad­czo­ne za zgod­ność z ory­gi­na­łem przez szko­łę podstawową

 • 22 lipca 2021 r.

  Poda­nie do wia­do­mo­ści listy kan­dy­da­tów zakwa­li­fi­ko­wa­nych i nie­za­kwa­li­fi­ko­wa­nych do Szko­ły na rok szkol­ny 2021/2022

 • Od 23 do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00

  Potwier­dze­nie przez rodzi­ca kan­dy­da­ta woli przy­ję­cia w posta­ci przed­ło­że­nia ory­gi­na­łu świa­dec­twa ukoń­cze­nia szko­ły pod­sta­wo­wej i ory­gi­na­łu zaświad­cze­nia o wyni­kach egza­mi­nu ósmoklasisty.

 • 2 sierpnia 2021 r., godz. 14.00

  Publi­ka­cja listy przy­ję­tych i nie­przy­ję­tych do kla­sy pierw­szej Szko­ły na rok szkol­ny 2021/2022.

Skip to content