Rekrutacja 2022/2023

Lista kan­dy­da­tów zakwa­li­fi­ko­wa­nych i nie­za­kwa­li­fi­ko­wa­nych do klas pierw­szych WOLI w roku szkol­nym 2022/2023.

Uwa­ga! Aby przejść do doku­men­tu, nale­ży klik­nąć w powyż­szy link. Do odczy­ta­nia pli­ku nie­zbęd­ne jest hasło, któ­re zosta­nie Pań­stwu prze­sła­ne mailem.


Pyta­nia doty­czą­ce rekru­ta­cji moż­na kie­ro­wać na adres rekrutacja@​woli.​edu.​pl.

Zachę­ca­my do obej­rze­nia fil­mu, by dowie­dzieć się wię­cej o naszej szkole.

 • Od 9 maja do 30 maja 2022 r.

  Zgło­sze­nie się (pod adres e‑mail szko­ły: rekrutacja@​woli.​edu.​pl) w celu uzy­ska­nia logi­nu oraz instruk­cji do wer­sji elek­tro­nicz­nej wniosku.

 • Od 16 maja do 30 maja 2022 r.

  Wypeł­nie­nie elek­tro­nicz­ne­go wnio­sku rodziców/ opie­ku­nów praw­nych o przy­ję­cie dziec­ka do Szko­ły oraz prze­sła­nie tegoż wnio­sku w wer­sji papie­ro­wej na adres WOLI.

  Do papie­ro­wej wer­sji wnio­sku nale­ży dołączyć:

  1. orze­cze­nie leka­rza pod­sta­wo­wej opie­ki zdro­wot­nej potwier­dza­ją­ce bar­dzo dobry stan zdro­wia dziecka/ ucznia;

  2. oświad­cze­nie rodziców/ opie­ku­nów praw­nych o obję­ciu dziec­ka opie­ką zdro­wot­ną na czas pobie­ra­nia przez nie­go nauki w Szkole;

  3. oświad­cze­nie rodziców/ opie­ku­nów praw­nych oraz kan­dy­da­ta do szko­ły o zapo­zna­niu się z infor­ma­cją na temat prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych przez Szkołę.

  UWAGA: Ter­min zło­że­nia wnio­sku zosta­nie docho­wa­ny, jeże­li wnio­sek w wer­sji papie­ro­wej wpły­nie do Szko­ły w poda­nym ter­mi­nie. Wnio­ski, któ­re wpły­ną po 30 maja 2022 r., będą roz­pa­try­wa­ne pod­czas rekru­ta­cji uzu­peł­nia­ją­cej o ile szko­ła będzie dys­po­no­wa­ła wol­ny­mi miejscami.

 • Od 31 maja do 13 czerwca 2022 r

  I etap postę­po­wa­nia rekrutacyjnego:
  a) egza­min spraw­no­ści fizycz­nej (indy­wi­du­al­ne ter­mi­ny zgod­nie z zawia­do­mie­niem otrzy­ma­nym z sekre­ta­ria­tu Szkoły);
  b) list moty­wa­cyj­ny, napi­sa­ny zaraz po pró­bie spraw­no­ści fizycznej;
  c) spraw­dzian pre­dys­po­zy­cji infor­ma­tycz­nych dla kan­dy­da­tów do kla­sy mate­ma­tycz­no-infor­ma­tycz­nej (ter­min zgod­nie z zawia­do­mie­niem otrzy­ma­nym z sekre­ta­ria­tu Szkoły).

 • Do 15 czerwca 2022 r.

  Poda­nie przez komi­sję rekrutacyjną:
  a) listy kan­dy­da­tów, któ­rzy uzy­ska­li pozy­tyw­ne wyni­ki egza­mi­nu spraw­no­ści fizycznej;
  b) listy kan­dy­da­tów, któ­rzy uzy­ska­li pozy­tyw­ne wyni­ki spraw­dzia­nu pre­dys­po­zy­cji informatycznych.

 • Od 24 czerwca do 13 lipca 2022 r., do godz. 15.00

  Uzu­peł­nie­nie wnio­sku o przy­ję­cie do Szko­ły, o:
  a) kopie świa­dec­twa ukoń­cze­nia szko­ły podstawowej;
  b) kopie zaświad­cze­nia o wyni­kach egza­mi­nu ósmoklasisty;
  c) ewen­tu­al­ną kopie zaświad­cze­nia o przy­zna­niu tytu­łu lau­re­ata lub finalisty;
  d) kopie zaświad­czeń potwier­dza­ją­cych szcze­gól­ne osią­gnię­cia wypi­sa­ne na świadectwie
  ukoń­cze­nia szko­ły podstawowej.
  Powyż­sze doku­men­ty nale­ży wysłać w wer­sji papie­ro­wej na adres WOLI. Do sys­te­mu kom­pu­te­ro­we­go będzie trze­ba wpro­wa­dzić wyzna­czo­ne w instruk­cji dane ze świa­dec­twa oraz wyni­ki egza­mi­nu ósmoklasisty

  Uwa­ga: Doku­men­ty skła­da­ją kan­dy­da­ci, któ­rzy uzy­ska­li pozy­tyw­ny wynik egza­mi­nu spraw­no­ści fizycz­nej oraz spraw­dzia­nu pre­dys­po­zy­cji infor­ma­tycz­nych. Kopie muszą być poświad­czo­ne za zgod­ność z ory­gi­na­łem przez szko­łę podstawową.

 • Od 1 lipca do 8 lipca 2022 r.

  Dodat­ko­we ter­mi­ny prze­pro­wa­dze­nia egza­mi­nu spraw­no­ści fizycz­nej, spraw­dzia­nu pre­dys­po­zy­cji infor­ma­tycz­nych oraz napi­sa­nia listu motywacyjnego.

 • Do 11 lipca 2022 r.

  Poda­nie przez komi­sję rekrutacyjną:
  a) listy kan­dy­da­tów, któ­rzy w ter­mi­nie dodat­ko­wym uzy­ska­li pozy­tyw­ne wyni­ki egza­mi­nu spraw­no­ści fizycznej;
  b) listy kan­dy­da­tów, któ­rzy w ter­mi­nie dodat­ko­wym uzy­ska­li pozy­tyw­ne wyni­ki spraw­dzia­nu pre­dys­po­zy­cji informatycznych.

 • 20 lipca 2022 r.

  Poda­nie do wia­do­mo­ści listy kan­dy­da­tów zakwa­li­fi­ko­wa­nych i nie­za­kwa­li­fi­ko­wa­nych do przy­ję­cia do klas pierw­szych WOLI na rok szkol­ny 2022/2023.

 • Od 21 do 27 lipca 2022 r. do godz. 15.00

  Kan­dy­da­ci zakwa­li­fi­ko­wa­ni do przy­ję­cia do Szko­ły potwier­dza­ją wolę przy­ję­cia w posta­ci przedłożenia:
  a) ory­gi­na­łu świa­dec­twa ukoń­cze­nia szko­ły podstawowej;
  b) ory­gi­na­łu zaświad­cze­nia o wyni­kach egza­mi­nu ósmoklasisty;
  c) ewen­tu­al­ne­go ory­gi­na­łu zaświad­cze­nia o uzy­ska­niu tytu­łu laureata/finalisty;
  d) trzech aktu­al­nych zdjęć (foto­gra­fia 30 x 42 mm);
  e) aktu­al­ne­go zdję­cia legi­ty­ma­cyj­ne­go w for­ma­cie jpg, prze­sła­ne­go dro­gą elektroniczną;
  f) ory­gi­na­łów innych uwzględ­nia­nych w rekru­ta­cji dyplo­mów i zaświadczeń.

 • 28 lipca 2022 r., godz. 14.00

  Publi­ka­cja listy przy­ję­tych i nie­przy­ję­tych do klas pierw­szych WOLI na rok szkol­ny 2022/2023.

  UWAGA!
  Po zakoń­czo­nej rekru­ta­cji planujemy:
  • zdję­cie mia­ry do mun­du­rów – 29.07.2022 r. o godzi­nie 9:00;
  • przy­miar­ka uszy­tych mun­du­rów – 22.08.2022 r. o godzi­nie 9:00;
  • obóz inte­gra­cyj­ny w pierw­szej poło­wie wrze­śnia, któ­re­go kosz­ty pono­szą rodzice/prawni opie­ku­no­wie. Wię­cej szcze­gó­łów poda­my po 27.07.2022 r.

Skip to content