Rekrutacja 2023/2024

Lista kan­dy­da­tów przy­ję­tych i nie­przy­ję­tych do klas pierw­szych WOLI w roku szkol­nym 2023/2024.

Lista kan­dy­da­tów zakwa­li­fi­ko­wa­nych i nie­za­kwa­li­fi­ko­wa­nych do klas pierw­szych WOLI w roku szkol­nym 2023/2024.

Uwa­ga! Aby przejść do doku­men­tu, nale­ży klik­nąć w powyż­szy link. Do odczy­ta­nia pli­ku nie­zbęd­ne jest hasło, któ­re zosta­nie Pań­stwu prze­sła­ne mailem.


Pyta­nia doty­czą­ce rekru­ta­cji moż­na kie­ro­wać na adres rekrutacja@​woli.​edu.​pl.

Zachę­ca­my do obej­rze­nia fil­mu, by dowie­dzieć się wię­cej o naszej szkole.

 • Od 15 maja 2023 do 29 maja 2023 do godz. 15.00

  Skła­da­nie wnio­sków w for­mie pisem­nej o przy­ję­cie dziec­ka do Szko­ły na adres WOLI

  Do wnio­sku nale­ży dołączyć:

  1. orze­cze­nie leka­rza pod­sta­wo­wej opie­ki zdro­wot­nej potwier­dza­ją­ce bar­dzo dobry stan zdro­wia dziecka/ ucznia;
  2. oświad­cze­nie rodziców/ opie­ku­nów praw­nych o obję­ciu dziec­ka opie­ką zdro­wot­ną na czas pobie­ra­nia przez nie­go nauki w Szkole;
  3. oświad­cze­nie rodziców/ opie­ku­nów praw­nych oraz kan­dy­da­ta do szko­ły o zapo­zna­niu się z infor­ma­cją na temat prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych przez Szkołę.

  UWAGA: Ter­min zło­że­nia wnio­sku zosta­nie docho­wa­ny, jeże­li wnio­sek w wer­sji papie­ro­wej wpły­nie do Szko­ły w poda­nym ter­mi­nie. Wnio­ski, któ­re wpły­ną po 29 maja 2023 r. będą roz­pa­try­wa­ne pod­czas rekru­ta­cji uzu­peł­nia­ją­cej o ile szko­ła będzie dys­po­no­wa­ła wol­ny­mi miej­sca­mi. 

 • Od 30 maja 2023 do 12 czerwca 2023

  I etap postę­po­wa­nia rekrutacyjnego:
  a) egza­min spraw­no­ści fizycz­nej (indy­wi­du­al­ne ter­mi­ny zgod­nie z zawia­do­mie­niem otrzy­ma­nym z sekre­ta­ria­tu Szkoły);
  b) list moty­wa­cyj­ny, napi­sa­ny zaraz po egza­mi­nie spraw­no­ści fizycznej.

 • Do 14 czerwca 2023

  Wyni­ki egza­mi­nu spraw­no­ści fizycznej

  Poda­nie przez komi­sję rekru­ta­cyj­ną listy kan­dy­da­tów, któ­rzy uzy­ska­li pozy­tyw­ne wyni­ki egza­mi­nu spraw­no­ści fizycznej.

 • Do 5 lipca 2023

  Dru­gi ter­min egza­mi­nu spraw­no­ści fizycznej

  Jest on prze­zna­czo­ny dla kan­dy­da­tów, któ­rzy z przy­czyn nie­za­leż­nych nie przy­stą­pi­li do nie­go w pierw­szym ter­mi­nie pod warun­kiem, że został zło­żo­ny wnio­sek o przy­ję­cie do Szko­ły w usta­wo­wym terminie.

 • Do 6 lipca 2023

  Wyni­ki egza­mi­nu spraw­no­ści fizycz­nej prze­pro­wa­dzo­ne­go w dru­gim ter­mi­nie.

  Poda­nie przez komi­sję rekru­ta­cyj­ną listy kan­dy­da­tów, któ­rzy uzy­ska­li pozy­tyw­ne wyni­ki egza­mi­nu spraw­no­ści fizycz­ne prze­pro­wa­dzo­ne­go w dru­gim terminie.

 • Od 23 czerwca 2023 do 13 lipca 2023, do godz. 15.00

  Uzu­peł­nie­nie wnio­sku o przy­ję­cie do Szko­ły, o:
  a) kopię świa­dec­twa ukoń­cze­nia szko­ły podstawowej;
  b) kopię zaświad­cze­nia o wyni­kach egza­mi­nu ósmoklasisty;
  c) ewen­tu­al­ną kopię zaświad­cze­nia o przy­zna­niu tytu­łu lau­re­ata lub finalisty;
  d) kopie zaświad­czeń potwier­dza­ją­cych szcze­gól­ne osią­gnię­cia wypi­sa­ne na świa­dec­twie ukoń­cze­nia szko­ły podstawowej.
  Powyż­sze doku­men­ty nale­ży wysłać w wer­sji papie­ro­wej na adres WOLI.

  Uwa­ga: Doku­men­ty skła­da­ją kan­dy­da­ci, któ­rzy uzy­ska­li pozy­tyw­ny wynik egza­mi­nu spraw­no­ści fizycz­nej. Kopie muszą być poświad­czo­ne za zgod­ność z ory­gi­na­łem przez szko­łę podstawową.

 • 21 lipca 2023 godz. 14.00

  Listy zakwa­li­fi­ko­wa­nych i niezakwalifikowanych

  Komi­sja rekru­ta­cyj­na poda­je do publicz­nej wia­do­mo­ści listy kan­dy­da­tów zakwa­li­fi­ko­wa­nych i niezakwalifikowanych.

 • Od 21 lipca 2023 do 26 lipca 2023, do godz. 15.00

  Kan­dy­da­ci zakwa­li­fi­ko­wa­ni do przy­ję­cia do Szko­ły potwier­dza­ją wolę przy­ję­cia w posta­ci przedłożenia:
  a) ory­gi­na­łu świa­dec­twa ukoń­cze­nia szko­ły podstawowej;
  b) ory­gi­na­łu zaświad­cze­nia o wyni­kach egza­mi­nu ósmoklasisty;
  c) ewen­tu­al­ne­go ory­gi­na­łu zaświad­cze­nia o uzy­ska­niu tytu­łu laureata/finalisty;
  d) trzech aktu­al­nych zdjęć (foto­gra­fia 30 x 42 mm);
  e) aktu­al­ne­go zdję­cia legi­ty­ma­cyj­ne­go w for­ma­cie jpg, prze­sła­ne­go dro­gą elektroniczną;
  f) ory­gi­na­łów innych uwzględ­nia­nych w rekru­ta­cji dyplo­mów i zaświadczeń.

 • 27 lipca 2023 do godz. 14.00

  Listy kan­dy­da­tów przy­ję­tych i nieprzyjętych

  Komi­sja rekru­ta­cyj­na poda­je do publicz­nej wia­do­mo­ści listy kan­dy­da­tów przy­ję­tych i nieprzyjętych.

 • Od 31 lipca 2023 do 2 sierpnia 2023, do godz. 15.00

  Skła­da­nie wnio­sków o przy­ję­cie na wol­ne miejsca

  W rekru­ta­cji uzu­peł­nia­ją­cej kan­dy­da­ci skła­da­ją wnio­sek o przy­ję­cie do szko­ły. Do wnio­sku dołą­cza­ją doku­men­ty potwier­dza­ją­ce speł­nia­nie kry­te­riów bra­nych pod uwa­gę w postę­po­wa­niu rekrutacyjnym.

 • Od 3 sierpnia 2023 do 4 sierpnia 2023

  Egza­min spraw­no­ści fizycznej

  (doty­czy kan­dy­da­tów, któ­rzy nie przy­stą­pi­li do nich w rekru­ta­cji zasad­ni­czej).

 • Do 7 sierpnia 2023

  Wyni­ki  egza­mi­nu spraw­no­ści fizycznej

  Poda­nie przez komi­sję rekru­ta­cyj­ną listy kan­dy­da­tów, któ­rzy uzy­ska­li pozy­tyw­ne wyni­ki egza­mi­nu spraw­no­ści fizycz­ne prze­pro­wa­dzo­ne­go w rekru­ta­cji uzupełniającej.

 • 9 sierpnia 2023

  Listy kan­dy­da­tów zakwa­li­fi­ko­wa­nych i niezakwalifikowanych 

  Komi­sja rekru­ta­cyj­na poda­je do publicz­nej wia­do­mo­ści listy kan­dy­da­tów zakwa­li­fi­ko­wa­nych i niezakwalifikowanych.

 • Od 9 sierpnia do 10 sierpnia 2023, do godz. 15.00

  Potwier­dze­nie woli przyjęcia 

  Kan­dy­da­ci potwier­dza­ją wolę pod­ję­cia nauki w szko­le poprzez zło­że­nie ory­gi­na­łów: świa­dec­twa ukoń­cze­nia szko­ły pod­sta­wo­wej, zaświad­cze­nia o wyni­kach egza­mi­nu ósmo­kla­si­sty, ewen­tu­al­ne­go zaświad­cze­nia o uzy­ska­niu tytu­łu laureata/finalisty, innych uwzględ­nia­nych w rekru­ta­cji dyplo­mów i zaświad­czeń. Trzech aktu­al­nych zdjęć (foto­gra­fia 30 x 42 mm), aktu­al­ne­go zdję­cia legi­ty­ma­cyj­ne­go w for­ma­cie jpg, prze­sła­ne­go dro­gą elektroniczną,

 • 11 sierpnia 2023, do godz. 14.00

  Listy kan­dy­da­tów przy­ję­tych i nieprzyjętych

  Komi­sja rekru­ta­cyj­na poda­je do publicz­nej wia­do­mo­ści listy kan­dy­da­tów przy­ję­tych i nieprzyjętych.

Skip to content