Rada rodziców

INFORMACJE

Rola RR w naszej szko­le jest szcze­gól­na. Do naszych obo­wiąz­ków nale­ży wystę­po­wa­nie we wszyst­kich spra­wach doty­czą­cych szko­ły, zgła­sza­nych zarów­no przez uczniów, jak i rodzi­ców do dyrek­to­ra oraz pozo­sta­łych orga­nów szko­ły, a tak­że orga­nu pro­wa­dzą­ce­go i spra­wu­ją­ce­go nad­zór peda­go­gicz­ny. Opi­nio­wa­nie w poro­zu­mie­niu z radą peda­go­gicz­ną pro­gra­mu wycho­waw­cze­go i pro­fi­lak­tycz­ne­go szko­ły. Roz­wią­zy­wa­nie pro­ble­mów doty­czą­cych funk­cjo­no­wa­nia naszych dzie­ci w inter­na­cie. Pomoc w orga­ni­zo­wa­niu imprez spor­to­wych, jak i ini­cja­tyw kulturalnowychowawczych.

SKŁAD PREZYDIUM RR

Paweł Jur­czyk – prze­wod­ni­czą­cy IVC
Mag­da­le­na Gra­bow­ska – skarb­nik IVB
Grze­gorz Cur – sekre­tarz IIIB
Alek­san­dra Paul­ska – czło­nek pre­zy­dium IIB
Agniesz­ka Wrze­siń­ska – czło­nek pre­zy­dium IIIA
Anna Rado­my­ska-Dłu­tek – czło­nek pre­zy­dium IIA
Mał­go­rza­ta Paw­li­kow­ska – czło­nek pre­zy­dium IIA

SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ

Łukasz Dąbrów­ka ID
Joan­na Sosiń­ska IA
Joan­na Kaczyń­ska – Wal­czak IVA

NUMERY KONT POSZCZEGÓLNYCH KLAS

IA – 05 1540 1157 2034 0003 2558 0002
IB – 85 1540 1157 2034 0003 2558 0017
ID – 58 1540 1157 2034 0003 2558 0018
IIA – 48 1540 1157 2034 0003 2558 0004
IIB – 69 1540 1157 2034 0003 2558 0014
IIC – 42 1540 1157 2034 0003 2558 0015
IID – 15 1540 1157 2034 0003 2558 0016
IIIA – 96 1540 1157 2034 0003 2558 0013
IIIB – 10 1540 1157 2034 0003 2558 0009
IIIC – 53 1540 1157 2034 0003 2558 0011
IIID – 26 1540 1157 2034 0003 2558 0012
IVA – 21 1540 1157 2034 0003 2558 0005
IVB – 64 1540 1157 2034 0003 2558 0007
IVC – 37 1540 1157 2034 0003 2558 0008

Odbior­ca przelewów:
Rada Rodzi­ców WOLI
ul. gen.Sylwestra Kali­skie­go 29a
01 – 476 Warszawa
Tytuł prze­le­wu: imię i nazwi­sko ucznia
W imie­niu uczniów naszej szko­ły dzię­ku­je­my za wszyst­kie wpłaty!

Skip to content