Rada rodziców

INFORMACJE

Rola RR w naszej szko­le jest szcze­gól­na. Do naszych obo­wiąz­ków nale­ży wystę­po­wa­nie we wszyst­kich spra­wach doty­czą­cych szko­ły, zgła­sza­nych zarów­no przez uczniów, jak i rodzi­ców do dyrek­to­ra oraz pozo­sta­łych orga­nów szko­ły, a tak­że orga­nu pro­wa­dzą­ce­go i spra­wu­ją­ce­go nad­zór peda­go­gicz­ny. Opi­nio­wa­nie w poro­zu­mie­niu z radą peda­go­gicz­ną pro­gra­mu wycho­waw­cze­go i pro­fi­lak­tycz­ne­go szko­ły. Roz­wią­zy­wa­nie pro­ble­mów doty­czą­cych funk­cjo­no­wa­nia naszych dzie­ci w inter­na­cie. Pomoc w orga­ni­zo­wa­niu imprez spor­to­wych, jak i ini­cja­tyw kulturalnowychowawczych.

SKŁAD PREZYDIUM RR

Paweł Jur­czyk – prze­wod­ni­czą­cy IIIC
Jolan­ta Śle­bo­da-Sza­tan – wice­prze­wod­ni­czą­ca IVA
Grze­gorz Cur – sekre­tarz IIB
Mag­da­le­na Gra­bow­ska – skarb­nik IIIB
Alek­san­dra Paul­ska – czło­nek IB

NUMERY KONT POSZCZEGÓLNYCH KLAS

IA – 48 1540 1157 2034 0003 2558 0004
IB – 69 1540 1157 2034 0003 2558 0014
IC – 42 1540 1157 2034 0003 2558 0015
ID – 15 1540 1157 2034 0003 2558 0016
IIA – 96 1540 1157 2034 0003 2558 0013
IIB – 10 1540 1157 2034 0003 2558 0009
IIC – 53 1540 1157 2034 0003 2558 0011
IID – 26 1540 1157 2034 0003 2558 0012
IIIA – 21 1540 1157 2034 0003 2558 0005
IIIB – 64 1540 1157 2034 0003 2558 0007
IIIC – 37 1540 1157 2034 0003 2558 0008
IVA – każ­dy uczeń ma swo­je indy­wi­du­al­ne konto

WPŁATY NA SZTANDAR

32 1540 1157 2034 0003 2558 0001

Odbior­ca przelewów:
Rada Rodzi­ców WOLI
ul. gen.Sylwestra Kali­skie­go 29a
01 – 476 Warszawa
Tytuł prze­le­wu: imię i nazwi­sko ucznia
W imie­niu uczniów naszej szko­ły dzię­ku­je­my za wszyst­kie wpłaty

Skip to content