Ogólnopolski Konkurs Matematyczny im. gen. Sylwestra Kaliskiego edycja 2020/2021

Miło jest nam poin­for­mo­wać o zakwa­li­fi­ko­wa­niu się naszych uczen­nic z kla­sy 2A – Ali­cji Radom­skiej oraz Aga­ty Sza­niaw­skiej do II eta­pu Ogól­no­pol­skie­go Kon­kur­su Mate­ma­tycz­ne­go im. gen. Syl­we­stra Kaliskiego.

Kon­kurs Mate­ma­tycz­ny im. gen. Syl­we­stra Kali­skie­go adre­so­wa­ny jest do uczniów szkół lice­al­nych i tech­ni­ków w całej Pol­sce, w tym do szkół imie­nia gen. Syl­we­stra Kali­skie­go oraz szkół obję­tych patro­na­tem Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej. Orga­ni­za­to­rem Kon­kur­su jest WAT, a hono­ro­wy patro­nat nad Kon­kur­sem spra­wu­je JM Rek­tor – Komen­dant WAT.

Celem kon­kur­su jest popu­la­ry­zo­wa­nie wie­dzy mate­ma­tycz­nej, roz­wi­ja­nie uzdol­nień  i  zain­te­re­so­wań  mate­ma­tycz­nych uczniów, ujaw­nia­nie mło­dych talen­tów, stwo­rze­nie moż­li­wo­ści spraw­dze­nia przez uczniów wła­sne­go pozio­mu wie­dzy i umie­jęt­no­ści oraz rywa­li­za­cji w dzie­dzi­nie mate­ma­ty­ki, pro­mo­cja szkół, nauczy­cie­li i uczniów bio­rą­cych udział w kon­kur­sie, popu­la­ry­zo­wa­nie wie­dzy o gene­ra­le Syl­we­strze Kali­skim oraz zain­te­re­so­wa­nie mło­dzie­ży stu­dia­mi poli­tech­nicz­ny­mi, w szcze­gól­no­ści stu­dia­mi w WAT.

Obec­na edy­cja dorocz­ne­go kon­kur­su jest jede­na­stą z kolei i skła­da się z dwóch eta­pów. W eli­mi­na­cjach prze­pro­wa­dzo­nych w grud­niu 2020 wzię­ło udział ponad 50 szkół, a 104 uczniów  zakwa­li­fi­ko­wa­ło się do fina­łu w WAT. Finał odbę­dzie się w mar­cu 2021r.

Gra­tu­lu­je­my osią­gnię­tych wyni­ków oraz trzy­ma­my kciu­ki za dal­sze sukcesy!

Skip to content