Rok szkolny 2022/2023

Co się robi podczas ramadanu?

Co się robi podczas ramadanu?

Na te i inne pyta­nia kade­ci z klas pierw­szych mogli otrzy­mać odpo­wie­dzi w trak­cie wizy­ty edu­ka­cyj­nej w Ośrod­ku Kul­tu­ry Muzuł­mań­skiej w Warszawie.

„Kapelani Katyńscy”

„Kapelani Katyńscy”

Kade­ci WOLI uczest­ni­czy­li w ogól­no­pol­skiej kon­fe­ren­cji histo­rycz­nej poświę­co­nej 80. rocz­ni­cy ujaw­nie­nia zbrod­ni katyń­skiej „Kape­la­ni katyń­scy”, zor­ga­ni­zo­wa­nej przez Kan­ce­la­rię Sej­mu RP oraz Insty­tut Pamię­ci Narodowej.

Pożegnanie klasy 4A

Pożegnanie klasy 4A

W pią­tek 28 kwiet­nia mia­ło miej­sce uro­czy­ste zakoń­cze­nie roku szkol­ne­go – poże­gna­nie kla­sy maturalnej. 

Konkurs wiedzy historycznej „Wokół Konstytucji 3 Maja 1791r.” – zapowiedź

Konkurs wiedzy historycznej „Wokół Konstytucji 3 Maja 1791r.” – zapowiedź

W ramach obcho­dów Świę­ta Naro­do­we­go 3 Maja, 27 kwiet­nia 2023 r. w  Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej w War­sza­wie prze­pro­wa­dzo­ny zosta­nie kon­kurs wie­dzy histo­rycz­nej „Wokół Kon­sty­tu­cji 3 Maja 1791 r.”, skła­da­ją­cy się z 2 quizów onli­ne adre­so­wa­nych do uczniów klas IV-VIII szkół pod­sta­wo­wych oraz uczniów szkół ponad­pod­sta­wo­wych. Hono­ro­wy patro­nat nad wyda­rze­niem objął Pan Mariusz Błasz­czak – Wice­pre­zes Rady Mini­strów, Mini­ster Obro­ny Narodowej.

Między „Dostojewskim a harlequinem”

Między „Dostojewskim a harlequinem”

Dziec­kiem będąc widzia­łam jak mój dzia­dek pasja­mi czy­ta kry­mi­na­ły, thril­le­ry czy powie­ści sen­sa­cyj­ne. Dziś wiem, że to była Aga­ta Chri­stie, Robert Ludlum czy John Grisham.

Wojskowe Targi Służby i Pracy

Wojskowe Targi Służby i Pracy

17.03.2023 r. gru­pa kade­tów WOLI uda­ła się do Rado­mia na I Woj­sko­we Tar­gi Służ­by i Pra­cy. Byli­śmy jed­nym z wystawców.

II Memoriał im. Jana Wiederka

II Memoriał im. Jana Wiederka

7 lute­go 2023 roku odbył się II Memo­riał im. Jana Wie­der­ka. Kade­ci z Woj­sko­we­go Ogól­no­kształ­cą­ce­go Liceum Infor­ma­tycz­ne­go sta­nę­li w spor­to­we szran­ki z ucznia­mi z zaprzy­jaź­nio­ne­go Ogól­no­kształ­cą­ce­go Liceum Lot­ni­cze­go z Dęblina.

Gratulacje

Gratulacje

Pan Mariusz Błasz­czak, Wice­pre­zes Rady Mini­strów, Mini­ster Obro­ny Naro­do­wej prze­ka­zał na ręce Pani Dyrek­tor gra­tu­la­cje dla Gro­na Peda­go­gicz­ne­go WOLI za zaję­cie wyso­kiej loka­ty w 25. edy­cji Ran­kin­gu Lice­ów i Tech­ni­ków Perspektywy.

Warsztaty dla uczniów WOLI

Warsztaty dla uczniów WOLI

W lutym 2023 roku zosta­ły prze­pro­wa­dzo­ne przez dok­to­ran­tów Szko­ły Dok­tor­skiej Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej warsz­ta­ty dla naszych uczniów.

Spotkanie ze studentami WAT

Spotkanie ze studentami WAT

9 lute­go 2023 roku kade­ci WOLI uda­li się do Sali Kino­wej Klu­bu WAT na spo­tka­nie ze stu­den­ta­mi Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej. Pod­cho­rą­żo­wie zapre­zen­to­wa­li mło­dzie­ży liceum sek­cje dzia­ła­ją­ce na uczel­ni, dają­ce stu­den­tom moż­li­wość aktyw­ne­go i inte­re­su­ją­ce­go spę­dze­nia cza­su po zajęciach.

Spotkanie uczniów z absolwentami WOLI

Spotkanie uczniów z absolwentami WOLI

W dniu 8 lute­go 2023 roku nasze liceum odwie­dzi­ła gru­pa absol­wen­tów WOLI stu­diu­ją­cych obec­nie w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej. Hania, Nata­lia, San­dra i Bła­żej spo­tka­li się z ucznia­mi klas trze­cich i kla­sy czwar­tej, aby podzie­lić się swo­imi reflek­sja­mi na temat stu­diów we wspo­mnia­nej uczelni.

Nasi uczniowie awansowali do Finału SIGG

Nasi uczniowie awansowali do Finału SIGG

W tego­rocz­nej edy­cji Szkol­nej Inter­ne­to­wej Gry Gieł­do­wej (SIGG) orga­ni­zo­wa­nej we współ­pra­cy z GPW – dru­ży­na „Woli Team” zakwa­li­fi­ko­wa­ła się do udzia­łu w FINALE gry, któ­ry odbę­dzie w kwiet­niu w Sali Noto­wań na GPW. 

Drogi Czytelniku

Drogi Czytelniku

Zachę­cam Cię do się­gnię­cia po książ­kę, do poszu­ka­nia „nowych nie­od­kry­tych dróg”. Do posze­rza­nia hory­zon­tów, do odkry­wa­nia pasji i wresz­cie do odnaj­dy­wa­na boha­te­rów i przy­gód, któ­re zosta­ną w ser­cu na lata. 

Dzień Kryptologii w WOLI

Dzień Kryptologii w WOLI

Po raz kolej­ny nasze liceum włą­czy­ło się w obcho­dy Dnia Kryp­to­lo­gii, któ­ry przy­pa­da na 25 stycz­nia. Upa­mięt­nia on doko­na­nia trzech pol­skich naukow­ców: Maria­na Rejew­skie­go, Jerze­go Różyc­kie­go oraz Hen­ry­ka Zygalskiego. 

WOLI – ZŁOTA SZKOŁA 2023

WOLI – ZŁOTA SZKOŁA 2023

12 stycz­nia 2023 r. Fun­da­cja Edu­ka­cyj­na Per­spek­ty­wy ogło­si­ła ran­king naj­lep­szych szkół ponad­pod­sta­wo­wych w Polsce. 

I Świąteczny Turniej Piłki Nożnej

I Świąteczny Turniej Piłki Nożnej

22 grud­nia 2022 r. odbył się mię­dzy­kla­so­wy tur­niej w pił­kę noż­ną. Zma­ga­nia gra­czy obser­wo­wa­li nauczy­cie­le oraz kole­żan­ki i kole­dzy z klas, kibi­cu­jąc swo­im zawodnikom.

Świąteczna integracja

Świąteczna integracja

21 grud­nia 2022 r. na wspól­ne kolę­do­wa­nie i bal zimo­wy przy­je­chał do nas zespół „Dywi­zjon” z Ogól­no­kształ­cą­ce­go Liceum Lot­ni­cze­go w Dęblinie.

„KARTKA BOŻONARODZENIOWA” – wyniki konkursu

„KARTKA BOŻONARODZENIOWA” – wyniki konkursu

Z przy­jem­no­ścią infor­mu­je­my, iż kon­kurs „KARTKA BOŻONARODZENIOWA” został roz­strzy­gnię­ty. Komi­sja kon­kur­so­wa wybra­ła czte­ry pro­jek­ty wyko­na­ne przez uczniów WOLI.

Obdarowaliśmy potrzebujących

Obdarowaliśmy potrzebujących

Ucznio­wie kla­sy 2C z wycho­waw­cą zaini­cjo­wa­li świą­tecz­ną zbiór­kę dla potrze­bu­ją­cych, wie­lo­dziet­nych rodzin. Kade­ci zebra­li żyw­ność, środ­ki czy­sto­ści, odzież oraz zabawki.

Kadeci WOLI na projekcji filmu

Kadeci WOLI na projekcji filmu

Na zapro­sze­nie Pana Jana Tar­czyń­skie­go – Dyrek­to­ra Cen­tral­nej Biblio­te­ki Woj­sko­wej ucznio­wie kla­sy 2A, wraz z wycho­waw­cą, uda­li się na pre­mie­rę fil­mu doku­men­tal­ne­go „War­szaw­skie adre­sy Marszałka”.

Spotkanie opłatkowe

Spotkanie opłatkowe

19.12.2022 r. kade­ci WOLI uda­li się na świą­tecz­ne spo­tka­nie z człon­ka­mi Związ­ku Kom­ba­tan­tów Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej i Byłych Więź­niów Politycznych.

XXX Olimpiada Informatyczna

XXX Olimpiada Informatyczna

W dniach od 17 paź­dzier­ni­ka do 21 listo­pa­da 2022 r. odbył się pierw­szy etap XXX Olim­pia­dy Infor­ma­tycz­nej. Miło nam poin­for­mo­wać, że sze­ściu uczniów nasze­go liceum z kla­sy 4A zakwa­li­fi­ko­wa­ło się do dru­gie­go eta­pu tego konkursu.

Kino jako narzędzie manipulacji

Kino jako narzędzie manipulacji

Lek­cja w kinie? Jest to moż­li­we. Kade­ci Woli uczest­ni­czy­li w mul­ti­me­dial­nej lek­cji w KINOTECE w Pała­cu Kul­tu­ry i Nauki.

Kolędowanie u seniorów

Kolędowanie u seniorów

Pięt­na­ste­go grud­nia nasi uzdol­nie­ni wycho­wan­ko­wie wystą­pi­li z kon­cer­tem kolęd i pasto­ra­łek bożo­na­ro­dze­nio­wych w Domu Pomo­cy Spo­łecz­nej „Kom­ba­tant”.

Spacer śladami „Lalki”

Spacer śladami „Lalki”

12.12.2022 r. kla­sy: 3B i 3C uda­ły się na spa­cer śla­da­mi „Lal­ki” Bole­sła­wa Pru­sa. Mimo, że aura nie sprzy­ja­ła kade­ci, ocho­czo prze­mie­rza­li Kra­kow­skie Przed­mie­ście i okolice.

Szkolenie wojskowe

Szkolenie wojskowe

W ramach przed­mio­tu edu­ka­cja woj­sko­wa nasi kade­ci po raz kolej­ny uczest­ni­czy­li w zaję­ciach szko­le­nio­wych pro­wa­dzo­nych przez instruk­to­rów Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej, w opar­ciu o zaple­cze i obiek­ty szko­le­nio­we uczelni.

Słodkie mikołajki

Słodkie mikołajki

6 grud­nia to sym­bol świę­te­go Miko­ła­ja, zatem nie mogli­śmy przejść obok nie­go obo­jęt­nie. Rada Rodzi­ców obda­ro­wa­ła nicze­go nie­spo­dzie­wa­ją­cych się uczniów cze­ko­la­do­wy­mi upominkami.

Mikołajki z kryminałem

Mikołajki z kryminałem

06.12.2022 r. gru­pa kade­tów WOLI uda­ła się do Biblio­te­ki Głów­nej WAT na miko­łaj­ko­we spo­tka­nie autor­skie z Panią Dag­ma­rą Andry­ką – z wykształ­ce­nia filo­zof­ką, z zami­ło­wa­nia autor­ką opo­wia­dań i kry­mi­na­łów oby­cza­jo­wych, miło­śnicz­ką tego, co szwedzkie.

Broń palna dla każdego?

Broń palna dla każdego?

Taki był temat deba­ty, któ­ra odby­ła się w murach CLIX Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce­go im. Kró­la Jana III Sobie­skie­go. Kade­ci WOLI spie­ra­li się na argu­men­ty z gospo­da­rza­mi, tocząc dwu­go­dzin­ną bata­lię słowną.

Konkurs „KARTKA BOŻONARODZENIOWA”

Konkurs „KARTKA BOŻONARODZENIOWA”

Ser­decz­nie zapra­sza­my do udzia­łu w kon­kur­sie „KARTKA BOŻONARODZENIOWA”, któ­ry adre­so­wa­ny jest do wszyst­kich uczniów nasze­go liceum.

Uczniowie WOLI w warszawskich teatrach

Uczniowie WOLI w warszawskich teatrach

Kade­ci naszej szko­ły uczest­ni­czy­li w cyklu wyjść do war­szaw­skich teatrów. Obej­rza­ne spek­ta­kle budzi­ły sze­reg emo­cji – śmie­szy­ły, wzru­sza­ły, skła­nia­ły do refleksji.

Zajęcia z fizyki w WAT

Zajęcia z fizyki w WAT

Jak w poprzed­nich latach kade­ci WOLI uczest­ni­czą w zaję­ciach z fizy­ki orga­ni­zo­wa­nych przez Labo­ra­to­rium Fizy­ki Ogól­nej Insty­tu­tu Fizy­ki Tech­nicz­nej i Zakła­du Tech­nicz­nych Zasto­so­wań Fizy­ki WAT.

Śladami Fryderyka Chopina

Śladami Fryderyka Chopina

W dniu 22 listo­pa­da 2022 r. kla­sy: 1A i 1C odwie­dzi­ły Dom Uro­dze­nia Fry­de­ry­ka Cho­pi­na w Żela­zo­wej Woli. 

„1000 lat historii Żydów polskich”

„1000 lat historii Żydów polskich”

Pozo­sta­jąc w nur­cie przy­go­to­wań do egza­mi­nu doj­rza­ło­ści kade­ci z kla­sy 4A zwie­dza­li wysta­wę w Muzeum Polin poświę­co­ną histo­rii pol­skich Żydów.

Szkoła do hymnu

Szkoła do hymnu

W przed­dzień Naro­do­we­go Świę­ta Nie­pod­le­gło­ści kade­ci, nauczy­cie­le oraz pozo­sta­li pra­cow­ni­cy naszej szko­ły odśpie­wa­li Mazur­ka Dąbrowskiego.

Zapiski z wygnania

Zapiski z wygnania

W ramach przy­go­to­wań do matu­ry z języ­ka pol­skie­go kade­ci szy­ku­ją­cy się do egza­mi­nu doj­rza­ło­ści wybra­li się do Teatru Polonia.

Złożenie kwiatów na grobie polskiego kryptologa Mariana Rejewskiego

Złożenie kwiatów na grobie polskiego kryptologa Mariana Rejewskiego

Z oka­zji zbli­ża­ją­ce­go się świę­ta zmar­łych dele­ga­cja kade­tów WOLI uda­ła się, aby zło­żyć kwia­ty na pły­cie gro­bu jed­ne­go z patro­nów naszej szko­ły, kryp­to­lo­ga odpo­wie­dzial­ne­go za zła­ma­nie szy­fru Enig­my, świet­ne­go mate­ma­ty­ka i żoł­nie­rza – Maria­na Rejewskiego. 

Zaćmienie Słońca

Zaćmienie Słońca

25 paź­dzier­ni­ka w godzi­nach połu­dnio­wych mogli­śmy zoba­czyć fan­ta­stycz­ne zja­wi­sko astro­no­micz­ne powsta­ją­ce, gdy Księ­życ znaj­dzie się mię­dzy Zie­mią a Słońcem.

Święto Edukacji Narodowej

Święto Edukacji Narodowej

Nasza szko­ła pamię­ta o waż­nych rocz­ni­cach, dla­te­go i w tym roku Dzień Komi­sji Edu­ka­cji Naro­do­wej uczci­li­śmy drob­ną celebrą.

PANCERNA 4 z WOLI

PANCERNA 4 z WOLI

10 paź­dzier­ni­ka 2022 roku czwór­ka kade­tów z nasze­go liceum wzię­ła udział w nie­zwy­kle wyma­ga­ją­cym, ponad czte­ro­ki­lo­me­tro­wym bie­gu z prze­szko­da­mi, odby­wa­ją­cym się na poli­go­nie 1. War­szaw­skiej Bry­ga­dy Pan­cer­nej w Wesołej. 

Bóg, Honor, Ojczyzna, Nauka

Bóg, Honor, Ojczyzna, Nauka

I sta­ło się! Wycze­ki­wa­ny od trzech lat moment w koń­cu nad­szedł. 8 paź­dzier­ni­ka 2022 r. z pew­no­ścią zapi­sał się zło­ty­mi zgło­ska­mi w histo­rii WOLI. Jako spo­łecz­ność szkol­na może­my z dumą ogło­sić, że nasze Liceum posia­da wła­sny sztandar.

Nagrody w konkursie wiedzy o Bitwie Warszawskiej

Nagrody w konkursie wiedzy o Bitwie Warszawskiej

22 wrze­śnia br. w Sali Tra­dy­cji Klu­bu Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej wrę­czo­no nagro­dy za udział w trans­mi­to­wa­nym ze stu­dia Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej kon­kur­sie „#18 naj­waż­niej­sza bitwa w dzie­jach świata”.

Wizyta w lubelskim UMCS i nie tylko…

Wizyta w lubelskim UMCS i nie tylko…

Kade­ci WOLI mie­li oka­zję zazna­jo­mić się z mura­mi wyż­szej uczel­ni i przez chwi­lę poczuć się jak praw­dzi­wi stu­den­ci. W auli wykła­do­wej insty­tu­tu fizy­ki UMCS odby­wa­ły się labo­ra­to­ria i doświad­cze­nia z zakre­su m.in. opty­ki i elektrodynamiki. 

Retro Warszawa i spacer po Warszawie

Retro Warszawa i spacer po Warszawie

Jako że egza­min doj­rza­ło­ści z języ­ka pol­skie­go zbli­ża się wiel­ki­mi kro­ka­mi matu­rzy­ści w ramach przy­go­to­wań uda­li się na peł­ną wra­żeń wyciecz­kę po War­sza­wie….. sprzed 100 lat. 

Służba przygotowawcza kadetów WOLI

Służba przygotowawcza kadetów WOLI

Kade­ci klas pierw­szych WOLI uczest­ni­czy­li w dniach: 03.09.2022 r. – 09.09.2022 r. w Obo­zie Inte­gra­cyj­no – Szko­le­nio­wym w Jabłon­kach (Biesz­cza­dy).

29. Akcja Sprzątanie Świata

29. Akcja Sprzątanie Świata

W dniu 08.09.2022 r., pod­czas zajęć tere­no­wych ucznio­wie kla­sy 2 D w ramach 29. Akcji Sprzą­ta­nie Świa­ta przy­stą­pi­li do oczysz­cze­nia skraw­ka lasu bemow­skie­go, znaj­du­ją­ce­go się w pobli­żu szkoły.

Inauguracja roku szkolnego

Inauguracja roku szkolnego

W obec­no­ści licz­nie zgro­ma­dzo­nej mło­dzie­ży, nauczy­cie­li, wycho­waw­ców inter­na­tu oraz rodzi­ców roz­po­czę­li­śmy nowy rok szkol­ny 2022/2023.

Skip to content