Kadra pedagogiczna

Imię i nazwi­skoNaucza­ny przed­miot

Robert Kowal­ski

Wycho­wa­nie fizycz­ne
Wycho­waw­ca inter­na­tu
Wycho­waw­ca kla­sy 1A

Lesław Kawa­lec

Język angiel­ski
Wycho­waw­ca kla­sy 1B

Zuzan­na Zie­liń­ska

Mate­ma­ty­ka
Wycho­waw­ca kla­sy 1C

Maciej Sta­nek

Histo­ria, Wie­dza o spo­łe­czeń­stwie
Wycho­waw­ca Inter­na­tu
Wycho­waw­ca kla­sy 2A

Mag­da­le­na Król – Duda

Język angiel­ski
Wycho­waw­ca kla­sy 2AG

Marze­na Szpa­tuś­ko

Język pol­ski

Iwo­na Gol­ba

Język nie­miec­ki

Łukasz Zamęc­ki

Wie­dza o spo­łe­czeń­stwie

Iza­be­la Okra­sa

Bio­lo­gia

Mar­ta Kijeń­ska

Che­mia

Seba­stian Pychyń­ski

Geo­gra­fia
Wycho­waw­ca Inter­na­tu

Mag­da­le­na Gra­dek 

Mate­ma­ty­ka

Ewa Kac­przyk

Mate­ma­ty­ka

Woj­ciech Matu­szew­ski

Koło mate­ma­tycz­ne

Paweł Lubo­wiec­ki

Koło mate­ma­tycz­ne

Piotr Pie­tu­chow­ski

Fizy­ka

Ali­cja Kida

Infor­ma­ty­ka

Michał Mia­row­ski

Infor­ma­ty­ka

Leszek Brzeź­ny

Edu­ka­cja dla Bez­pie­czeń­stwa

Piotr Goruk – Gór­ski

Edu­ka­cja Woj­sko­wa

Zofia Ostrow­ska

Pod­sta­wy Przed­się­bior­czo­ści

Maciej Zub­ko­wicz

Wycho­wa­nie fizycz­ne
Wycho­waw­ca inter­na­tu

Ks. Krzysz­tof Wło­so­wicz

Reli­gia Filo­zo­fia

Patry­cja Świę­to­chow­ska – Łaziuk

Ety­ka

Ane­ta Tra­czyk

Peda­gog
Wycho­wa­nie do życia w rodzi­nie

Rena­ta Łaba

Psy­cho­log

Jolan­ta Cho­sia

Biblio­te­karz

Anna Pano­wicz

Wycho­waw­ca Inter­na­tu

Kry­sty­na Leśniak

Wycho­waw­ca Inter­na­tu

Ane­ta Macią­tek

Wycho­waw­ca Inter­na­tu

Domi­nik Leśniew­ski

Wycho­waw­ca Inter­na­tu

Tere­sa Mijał

Wycho­waw­ca Inter­na­tu

Kata­rzy­na Zarzyc­ka

Wycho­waw­ca Inter­na­tu

Han­ka Del­ba­ni

Wycho­waw­ca Inter­na­tu

Seba­stian Kuciń­ski

Wycho­waw­ca Inter­na­tu

Kazi­mierz Okra­szew­ski

Koło Mło­de­go Inno­wa­to­ra
Wycho­waw­ca Inter­na­tu

Jan Wie­de­rek

Wycho­waw­ca Inter­na­tu
Nauka pły­wa­nia

Agniesz­ka Pro­kop­czyk

Kie­row­nik Inter­na­tu