Kierownictwo

Imię i nazwi­skoFunk­cja
Ewa Kac­przykDyrek­tor WOLI
Marze­na Szpa­tuś­koGłów­ny spe­cja­li­sta
Grze­gorz Szczy­pekGłów­ny spe­cja­li­sta
Agniesz­ka Pro­kop­czykKie­row­nik inter­na­tu
Ane­ta Tra­czykPeda­gog
Anna Sło­wikKie­row­nik zespo­łu