Nasze początki

Od roz­po­czę­cia roku szkol­ne­go minę­ły już dwa mie­sią­ce. W tym cza­sie ucznio­wie WOLI (Woj­sko­we Ogól­no­kształ­cą­ce Liceum Infor­ma­tycz­ne) zdą­ży­li zaakli­ma­ty­zo­wać się w zupeł­nie nowym śro­do­wi­sku, zwie­dzić róż­ne zakąt­ki War­sza­wy, Kielc, a tak­że prze­żyć wie­le przy­jem­nych chwil.

Przed­sta­wia­my film uka­zu­ją­cy część z nich.