Ochrona danych osobowych

Inspektor Ochrony Danych
Wojskowego Ogólnokształcącego Liceum Informatycznego w Warszawie

KATARZYNA JABŁOŃSKA

wszel­kie spra­wy zwią­za­ne z ochro­ną danych oso­bo­wych pro­szę kie­ro­wać na adres iod@​woli.​edu.​pl

Materiały edukacyjne
Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Skip to content