Ochrona danych osobowych

Inspektor Ochrony Danych
Wojskowego Ogólnokształcącego Liceum Informatycznego w Warszawie

KATARZYNA JABŁOŃSKA

wszel­kie spra­wy zwią­za­ne z ochro­ną danych oso­bo­wych pro­szę kie­ro­wać na adres iod.​woli@​wat.​edu.​pl

Program „TWOJE DANE – TWOJA SPRAWA”

Woj­sko­we Ogól­no­kształ­cą­ce Liceum Infor­ma­tycz­ne w War­sza­wie w roku szkol­nym 2019/2020 jest uczest­ni­kiem X edy­cji Ogól­no­pol­skie­go Pro­gra­mu Edu­ka­cyj­ne­go p.t.: „Two­je dane – Two­ja spra­wa. Sku­tecz­na ochro­na danych oso­bo­wych. Ini­cja­ty­wa skie­ro­wa­na do uczniów i nauczy­cie­li”. Pro­gram jest przed­się­wzię­ciem reali­zo­wa­nym pod hono­ro­wym patro­na­tem Mini­ster­stwa Edu­ka­cji Naro­do­wej, Rzecz­ni­ka Praw Dziec­ka oraz przez Urząd Ochro­ny Danych Oso­bo­wych. Ideą pro­gra­mu jest pro­pa­go­wa­nie wie­dzy o ochro­nie danych oso­bo­wych i pra­wa do pry­wat­no­ści wśród uczniów i nauczy­cie­li poprzez kształ­to­wa­nie świa­do­mych i odpo­wie­dzial­nych postaw w obsza­rze ochro­ny pry­wat­no­ści i danych oso­bo­wych.

Inicjatywy podjęte w Wojskowym Ogólnokształcącym Liceum Informatycznym w Warszawie w ramach wdrażania programu „Twoje Dane – Twoja Sprawa”

Lp.TerminInicjatywa
1.29.08.2019Szkolenie Rady Pedagogicznej „Zasady ochrony danych osobowych w Wojskowym Ogólnokształcącym Liceum Informatycznym w Warszawie”.
2.29.08.2019Konsultacje Rady Pedagogicznej z Inspektorem Ochrony Danych.
3.30.08.2019Opracowanie i wdrożenie dokumentacji prawa wewnątrzszkolnego:
– „Polityka bezpieczeństwa danych osobowych”
– „Procedury reagowania na zgłoszenia dotyczące szkodliwych treści”
– „Procedury reagowania w zakresie bezpieczeństwa fizycznego oraz cyfrowego uczniów”
4.09.2019
- 06.2020
Gazetka edukacyjna (informacja o przystąpieniu szkoły do programu, materiały edukacyjne nt. ochrony danych osobowych)
5.1.10.2019Udział delegacji pracowników WOLI w „CyberForum”
– konferencja otwierająca Europejski Miesiąc Cyberbezpieczeństwa (inicjatywy UE koordynowanej w Polsce przez NASK).
6.7-11.10.2019Zajęcia edukacyjne w internacie w zakresie bezpieczeństwa w sieci (prywatność i bezpieczeństwo, portale społecznościowe, „mowa nienawiści”).
7.10.10.2019Pozyskanie dla uczniów zasłonek na kamerę internetową
– nawiązanie współpracy z portalem CyberDefence24.pl
8.10.10.2019Spotkanie uczniów z Inspektorem Ochrony Danych.
Zajęcia edukacyjne „Pięć kroków do prywatności”.
9.11.10.2019Szkolenie Rady Pedagogicznej – informacja o programie TDTS, materiały edukacyjne w zakresie ochrony danych osobowych w szkole.
10.10.2019
- 06.2020
Strona www szkoły – zakładka "Ochrona danych osobowych" oraz informacje o projekcie edukacyjny TDTS i materiały edukacyjne.
11.10/11.2019Zajęcia edukacyjne z wychowawcami klas.
„W sieci” - film edukacyjny Polskiego Centrum Programu Safer Internet.
12.14.11.2019Plakaty edukacyjne Fundacji Panoptykon (internat WOLI):
– „Po sieci śmigam z głową! Jak to robię?”;
– „W sieci działam z głową! Jak to robię?”.
13.20.11.2019Obchody Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka (gazetka edukacyjna).
14.13.12.2019Zajęcia edukacyjne „Zagrożenia w cyberprzestrzeni” (Wydział Cybernetyki WAT)

 

Materiały edukacyjne
Urzędu Ochrony Danych Osobowych