Szkoła dziś

Woj­sko­we Ogól­no­kształ­cą­ce Liceum Infor­ma­tycz­ne w War­sza­wie jest publicz­ną szko­łą ponad­pod­sta­wo­wą o 4‑letnim cyklu naucza­nia. W latach szkol­nych 2019/2020 – 2021/2022 r. Liceum pro­wa­dzić będzie oddział o 3‑letnim cyklu naucza­nia dla absol­wen­tów gim­na­zjum.

Orga­nem pro­wa­dzą­cym WOLI jest Mini­ster Obro­ny Naro­do­wej.

WOLI przy­go­to­wu­je mło­dzież do pod­ję­cia stu­diów w uczel­niach woj­sko­wych, w tym do Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej na kie­run­ki: infor­ma­ty­ka oraz kryp­to­lo­gia i cyber­bez­pie­czeń­stwo.

Kształ­ce­nie i wycho­wa­nie w WOLI ma na celu:

 • wszech­stron­ne przy­go­to­wa­nie uczniów do życia w zmie­nia­ją­cej się rze­czy­wi­sto­ści śro­do­wi­ska, kra­ju, Euro­py i świa­ta;
 • roz­wi­ja­nie uzdol­nień oraz pre­dys­po­zy­cji psy­chicz­nych i fizycz­nych do służ­by woj­sko­wej w Siłach Zbroj­nych Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej;
 • jak naj­peł­niej­szy roz­wój oso­bo­wo­ści uczniów, umoż­li­wia­ją­cy wła­ści­we peł­nie­nie w przy­szło­ści ról spo­łecz­nych i zawo­do­wych.

Głów­ne zada­nia WOLI to:

 • wypo­sa­że­nie uczniów w nowo­cze­sną wie­dzę ogól­ną i spe­cja­li­stycz­ną oraz wykształ­ce­nie umie­jęt­no­ści samo­dziel­ne­go jej zdo­by­wa­nia, korzy­sta­nia z róż­nych jej źró­deł, a tak­że twór­cze­go i efek­tyw­ne­go jej wyko­rzy­sty­wa­nia;
 • kształ­to­wa­nie postaw patrio­tycz­nych, aktyw­no­ści oby­wa­tel­skiej, posza­no­wa­nia kon­sty­tu­cyj­nych zasad funk­cjo­no­wa­nia pań­stwa i jego dzie­dzic­twa kul­tu­ro­we­go przy jed­no­cze­snym otwar­ciu na kul­tu­ry Euro­py i świa­ta;
 • wyra­bia­nie u uczniów trwa­łej, świa­do­mej i głę­bo­kiej moty­wa­cji do służ­by woj­sko­wej w Siłach Zbroj­nych Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej, połą­czo­nej ze zna­jo­mo­ścią i zro­zu­mie­niem spe­cy­fi­ki zawo­du żoł­nie­rza zawo­do­we­go;
 • przy­go­to­wa­nie do pra­wi­dło­we­go, zgod­ne­go z uni­wer­sal­ny­mi zasa­da­mi ety­ki i nor­ma­mi współ­ży­cia spo­łecz­ne­go, kształ­to­wa­nia sto­sun­ków mię­dzy­ludz­kich w śro­do­wi­sku woj­sko­wym, spo­łecz­nym i rodzin­nym;
 • kształ­to­wa­nie nawy­ków dba­nia o wła­sny roz­wój inte­lek­tu­al­ny oraz kon­dy­cję fizycz­ną i psy­chicz­ną;
 • roz­wi­ja­nie wraż­li­wo­ści emo­cjo­nal­nej i este­tycz­nej, a tak­że wyobraź­ni spo­łecz­nej, odpo­wie­dzial­no­ści, rze­tel­no­ści oraz umie­jęt­no­ści reali­zo­wa­nia wła­snych celów i aspi­ra­cji w zgo­dzie z cela­mi spo­łecz­ny­mi;
 • zapew­nie­nie uczniom moż­li­wo­ści korzy­sta­nia z gabi­ne­tu pro­fi­lak­ty­ki zdro­wot­nej na zasa­dach okre­ślo­nych w odręb­nym regu­la­mi­nie.

Cele i zada­nia WOLI reali­zo­wa­ne są w ramach:

 • zajęć edu­ka­cyj­nych, zgod­nie z pla­nem naucza­nia;
 • zajęć wycho­waw­czych zgod­nie ze szkol­nym pro­gra­mem wycho­waw­czo-pro­fi­lak­tycz­nym;
 • zajęć dodat­ko­wych wyni­ka­ją­cych z potrzeb roz­wo­jo­wych ucznia;
 • rela­cji uczeń-nauczy­ciel.

Zapew­nia­my wszyst­kim uczniom:

 • bez­płat­ne zakwa­te­ro­wa­nie w inter­na­cie;
 • wyży­wie­nie;
 • umun­du­ro­wa­nie;
 • spe­cja­li­stycz­ną opie­kę medycz­ną.

Ucznio­wie mają moż­li­wość wszech­stron­ne­go roz­wi­ja­nia swo­ich zain­te­re­so­wań, korzy­sta­jąc z ofer­ty zajęć poza­lek­cyj­nych.

Wyma­ga­my od uczniów:

 • cał­ko­wi­te­go pod­po­rząd­ko­wa­nia się regu­la­mi­nom szko­ły i inter­na­tu, zwłasz­cza bez­względ­ne­go prze­strze­ga­nia zaka­zu pale­nia tyto­niu, spo­ży­wa­nia alko­ho­lu oraz zaży­wa­nia środ­ków odu­rza­ją­cych;
 • pra­wa i obo­wiąz­ki ucznia szcze­gó­ło­wo okre­śla Sta­tut Szko­ły.